Upplåtelse- och arrendeformer

Upplåtelse- och arrendeformer

Här förklarar vi de olika formerna av upplåtelser och arrenden.

Upplåtelse av rätt att jaga

Upplåtelse av rätt att jaga är en så kallad partiell nyttjanderätt. Den innebär att nyttjanderättshavaren har rätt att jaga på upplåtet område men fastighetsägaren har kvar besittningen av fastigheten. Exempel på upplåtelser av rätt att jaga är småviltsjakt, högviltsjakt, fågeljakt och björnjakt.

Upplåtelse av rätt att fiska

Den upplåtna rätten att fiska är en så kallad partiell nyttjanderätt. Den innebär att nyttjanderättshavaren har rätt att för fritidsändamål fiska på upplåtet område men att fastighetsägaren har kvar besittningen av fastigheten (vattenområdet). Exempel på upplåtelser av rätt att fiska är handredskapsfiske, nätfiske och kräftfiske.

Jordbruksarrende

Ett jordbruksarrende föreligger när jord upplåts för brukande för jordbruksändamål. Jordbruksarrende är antingen ett gårdsarrende eller sidoarrende, för vilka lagreglerna till viss del skiljer sig. I det fall upplåtelsen innefattar bostad för arrendatorn är upplåtelsen ett gårdsarrende. Om upplåtelsen inte innefattar bostad för arrendatorn är upplåtelsen att sidoarrende.

Bostadsarrende

Ett bostadsarrende innebär att jord upplåts för annat ändamål än jordbruk, och fastighetsägaren ger arrendatorn rätt att uppföra eller bibehålla bostadshus. Bostadshuset ägs av arrendatorn i syfte att bereda arrendatorn eller närstående bostad. Ett vanligt exempel på bostadsarrende är upplåtelse av tomt för fritidshus.

Anläggningsarrende

Ett anläggningsarrende innebär att jord upplåts för annat ändamål än jordbruk och fastighetsägaren ger arrendatorn rätt att uppföra byggnad avsedd för näringsverksamhet. Byggnaderna som skapas ska vara av väsentlig betydelse för näringsverksamheten. Exempel på vanliga anläggningsarrenden är lagerlokaler, bensinstationer och master.

Lägenhetsarrende

Ett lägenhetsarrende uppstår när jord upplåts på arrende för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen inte är att anse som bostadsarrende eller anläggningsarrende. Exempel på lägenhetsarrende kan vara upplåtelse av jord för till exempel kolonilott, tältplats, skidbacke, skjutbana och bryggor. Jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende är alla totala nyttjanderätter och ska alltid upplåtas mot betalning. Dessa frågor är komplicerade – hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!

Hyra

Ett hyresavtal är ett avtal där hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Hyreslagen skiljer på bostadshyra och lokalhyra. Med bostadshyra avses att hus eller del av hus upplåts för att helt eller till inte oväsentlig del användas som bostad. En lokalhyra är hus eller del av hus som upplåts får annat ändamål än bostad.