Flora och fauna

Flora och fauna

Naturen i Ekopark Böda växlar från det allra kargaste till det mest färgsprakande. Här finns mycket att uppleva och utforska.

Karga tallhedar

Längs både östra och västra Bödakusten sträcker sig kilometerlånga sandiga tallhedar. Vidsträckta sandfält med gamla och ibland döda tallar ger kusterna en känsla av ödslighet. Det stormutsatta läget vid havet har gett tallarna fantasifulla, förvridna former. Här har flygsandsdriften lämnat tydliga spår. En tunn jordmån gör att markvegetationen domineras av mossor och lavar.

Ängstallskogar

Årtusenden av bete på Bödas kalkrika marker har skapat unika ängstallskogar. Rester av de tidigare så omfattande ängstallskogarna finns i ekoparkens norra del. På dessa kalkrika marker bedrevs tidigare utmarksbete, vilket skapade öppna skogar med en stor artrikedom. De senaste hundra åren har betet försvunnit och markerna vuxit igen. Sedan 2007 är korna tillbaka tack vare ett samarbete mellan Sveaskog, Länsstyrelsen och lokala lantbrukare. En lång rad sällsynta arter frodas igen, så som orkidéerna vit skogslilja och kärrknipprot.

Orkidéer

I kalkkärren står bland annat kärrknipprot, flugblomster och ängsnycklar. En karaktärsart för ängstallskogarna är vit skogslilja som inte växer så rikligt någon annanstans. Den vackra, vita orkidén fascinerade redan Carl von Linné vid hans Ölandsbesök 1741. Tvåblad och spindelblomster är andra orkidéer som frodas i de kalkrika ängstallskogarna.

Gamla ekar

I Ekopark Böda finns några av landets värdefullaste gamla ekar. En del står inne i slutna skogar medan andra står i öppna hagmarker, på lövängar eller i vägkanterna. Gamla jätteekar har stor betydelse för den biologiska mångfalden. En enda ek kan hysa hundratals arter som lever i olika delar, från de grova grenarna till rotsystemet, håligheterna eller den tjocka barken.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Bastardsvärmare

  • Pärlemorfjäril på vädd

  • Ängstallskog

  • Sandtallskog med dödved

  • Svärdsyssla, även kallad vit skogslilja

  • Kärrknipprot

Visste du att...

  • Öland kallas ibland för orkidéernas landskap. Den kalkrika marken gör att 28 av Sveriges 44 orkidéarter växer på ön, många av dem i Böda.