Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog bemöter kritik av skötsel i Ekopark Böda

Det har den senaste tiden cirkulerat felaktiga uppgifter om Sveaskogs skötsel av ekoparker och i synnerhet Ekopark Böda på Öland vilket vi här vill bemöta:

2018-01-15

Det stämmer inte att Sveaskog har skadat fornlämningar i Ekopark Böda. Vi har tittat i vårt interna avvikelsesystem och hittar inga rapporter om skador på fornlämningar. Vi har inte heller kontaktats av myndigheter med synpunkter. Vi har också pratat med arkeolog Jan-Henrik Fallgren som förekom i ett radioinslag den 5 januari och han säger sig heller inte ha några skador på fornlämningar att rapportera. Enligt egen utsago från arkeolog Jan-Henrik Fallgren har han inte observerat några skador åsamkade av Sveaskog. Sveaskog är stolta över alla de världsunika fornlämningar som vårdas i Ekopark Böda.

Det finns även på sina håll en uppfattning om att skötseln av Ekopark Böda kommer att förändras. Ett exempel på en sådan uppfattning är att Sveaskog skulle använda markberedningsmetoden harvning i Böda, något som inte stämmer. I media har också cirkulerat en uppgift om att Sveaskog ökar avverkningarna i ekoparkerna, detta stämmer inte med verkligheten – både naturvårdsinsatser och skogsskötsel följer de långsiktiga planer som finns. Skötseln av en ekopark är ett långsiktigt projekt med ett 50-årigt avtal med Skogsstyrelsen i botten, som reglerar skötsel och åtgärder.

Ekopark Böda är ett unikt område där kulturlämningar från järnåldern finns i mängder, rödlistade och känsliga arter lever och frodas, och där skogsbruket har en lång historia.

Vi är medvetna om områdets känsliga karaktär och är därför extra försiktiga. Vi har bland annat vid ett flertal tillfällen, innan en kommande åtgärd, konsulterat såväl Länsstyrelsen som en arkeolog för en förhandsbedömning.

Vissa av naturvårdsinsatserna som utförs i Ekopark Böda syftar till att gynna inhemska trädslag framför exotiska trädslag som har inplanterats i miljön. Detta görs för att bevara och gynna den inhemska floran och faunan. Skogen har under de senaste årtiondena slutit sig allt mer och markvegetationen har växt in över de öppna sandytorna. De exotiska trädslagen kan på sikt rubba den känsliga balans som finns i våra svenska ekosystem. För att ge möjlighet att behålla de inhemska arterna utför vi därför begränsade avverkningar av de exotiska trädslagen i naturreservaten och i samband med Sandlifeprojektet i vissa delar av ekoparken. Sveaskog kommer även att försöka återskapa den pelarsal av tuja som skadades av stormen Per.

När det gäller exotiska trädslag som finns i ekoparken, utanför reservaten, ser vi på Sveaskog dem som en självklar del av kulturarvet. Det finns skillnader mellan de olika trädslagen som är inplanterade. Vissa har en större spridningsförmåga än andra. Det gäller till exempel Weymouthtallen som är en invasiv art och kommer att fortsätta sprida sig om den inte begränsas, men med det sagt så har det inte skett någon avveckling av Weymouthtall i Ekopark Böda. Vi har avverkat slutavverkningsmogna bestånd, men det finns fortfarande både yngre och äldre bestånd av Weymouthtall kvar i Ekopark Böda.

Som i alla våra ekoparker har vi en löpande dialog i med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen innan vi utför våra planerade åtgärder. Dessutom har vi, som nämnts ovan, anlitat expertis och tillämpar skonsammare skogsbruksmetoder där så krävs. Ett exempel är markberedning där vi inte tillämpar de traditionella metoderna utan istället minimerar påverkan på jordlagret.

Läs mer