Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Flora och fauna

Flora och fauna

Ekopark Färna innehåller värdefulla skogsmiljöer där många hotade arter trivs. Mycket speciellt är den rika förekomsten av lövträd, och då framför allt asp.

Lövrik barrnaturskog och lövnaturskogar

Den höga andelen lövträd är ett av Ekopark Färnas högsta naturvärden. Vart annat träd i ekoparken är ett lövträd. Björken dominerar men även aspen är livskraftig och sätter sin prägel på markerna.

Lövskogen är också rik på döda träd som många insektsarter behöver för att överleva. De blir i sin tur föda för gråspett och andra hotade hackspettar. De vackra asphagarna och lövträdsrika granskogarna är en följd av hur människor brukat marken genom tiderna.

Grannaturskog

I Färna finns områden med gammal granskog där enstaka träd är drygt 180 år. Många av granarna är draperade med olika hänglavar. Skogsbruket har under en längre tid förstärkt granskogens utbredning. Men grannaturskogar kan idag endast spåras till enskilda platser i ekoparken. Kännetecknande för dessa biotoper är kontinuerlig tillgång på död ved i ett fuktigt, beskuggat klimat. Det är även här man återfinner granskogsekosystemets mer krävande arter.

Brandpräglad tallnaturskog

Tallskogen har sin största utbredning i ekoparkens östra del med många högt belägna områden. Upprepade skogsbränder har bidragit till tallens framskjutna position. Den senaste branden i Ekopark Färna gick fram i tallskogarna norr om Klysen under den extremt varma och torra krigssommaren 1914. Man kan fortfarande se spår i form av förkolnade stubbar och större träd med ärr från branden. Brandens historiska inflytande gör det extra viktigt att genomföra naturvårdsbränder i Ekopark Färna.

Blockrika uppfrysningsjordar

I Ekopark Färnas blockmarker råder en speciell dynamik mellan asp och gran. Den frosttåliga aspen är lokalt inte lika konkurrensutsatt av gran tack vare stora temperaturväxlingar i såväl beståndsklimat som finjordsrika jordlager.

Temperaturväxlingarna och markrörelserna medför att ett stort antal granar får försvagade rotsystem och förr eller senare dukar under, ofta efter följdangrepp av svampar och insekter.

Aspens årliga lövfällningar höjer de ytliga marklagrens pH-värde och gynnar därmed näringstillståndet allmänt i marken. Lokala förekomster av näringskrävande mossor som till exempel kranshakmossa är resultatet av de mer näringsrika förhållandena under asparna.

Översvämningsmarker

Ekopark Färna är förhållandevis flackt med en mosaik av sumpskogar och myrmarker där mindre skogsbäckar rinner igenom. Förr dämdes de frodiga starrmyrarna upp för att öka tillväxten i marken genom sedimentering.

På senare år har bävrar dämt upp bäckar så att stora områden översvämmats. Det generar mycket död ved och gynnar därmed enskilda arter som till exempel tretåig hackspett. Bäverns dämmen skapar även nya lövskogar. Det finns en god potential i att restaurera dikade sumpskogar så att dessa kan återfå fluktuerande markvattennivåer.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Lunglav

  • Gråspett
    Foto: Kjell Store

  • Broktagel

  • Asp

Visste du att...

  • En raritet i form av den ovanliga bäcksländan Nemoura dubitans har påträffats i Kampkällan i Ekopark Färna. 
  • I de över 20 000 prov på vattenlevande smådjur som tagits från Skåne till Treriksröset har arten bara påträffats på två ställen – det andra ca 1 km sydväst om Kampkällan. 
  • Arten Nemoura dubitans är rödlistad i hotkategori VU, vilket innebär att den betraktas som sårbar. Ytterst lite är känt om denna slända vilket främst beror på att den är så sällsynt.