Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Vid inventeringen 2004 höll 17 procent av skogen i Färna tillräckligt stora naturvärden för att klassas som naturvärdeslokaler eller högre. Sveaskog genomför ett kontinuerligt arbete för att höja naturvärdena i området genom naturvårdande åtgärder.

Lövskogen får växa

Sveaskogs största naturvårdssatsning i Färna är att bevara och utveckla olika lövrika miljöer. Inom lämpliga områden ska naturvårdsbränningar skapa stora arealer med lövrika skogar. Den lövrika barrnaturskogen kommer på sikt att fyrdubbla sin areal inom ekoparken medan arealen lövskog med höga naturvärden kommer att öka hela sex gånger.

Gamla granskogar åldras ostört

För att binda samman de ursprungliga granskogsmiljöerna ska lämpliga granskogar längs vattendrag och myrmarker lämnas orörda. Sveaskogs naturvårdssatsning i Ekopark Färna kommer i framtiden att resultera i ytterligare 110 hektar grannaturskog.

Naturvårdsbränder

För att återskapa det naturliga tallskogsekosystemet kommer Sveaskog att anlägga flera större naturvårdsbränder i ekoparken under den närmaste tioårsperioden. Bränningarna kommer sedan successivt att bli färre fram till dess att tall- gran- och lövnaturskogarna åter är i behov av störning. På så vis kommer Sveaskogs naturvårdssatsning på sikt att fördubbla arealen tallnaturskog i Ekopark Färna.

Produktion med hänsyn

Skogsområden utan höga naturvärden kommer att användas för att producera virke. Vid gallring och avverkning i dessa skogar tas generell eller förstärkt naturhänsyn. Det innebär att allt från några procent av träden till hälften av skogen lämnas kvar.

Omkring 75 procent av produktionsskogarna i Ekopark Färna har förstärkt naturvårdshänsyn. Den lämnade hänsynen innebär att till exempel asp, björk, sälg och tall som på sikt kan bli naturvärdesträd sparas.

Bete

Beten av skiftande karaktär har historiskt haft stor betydelse och berört större delen av Ekopark Färna. I omgivningarna kring Flenasjön finns en betestradition som kan sträcka sig tillbaka till medeltiden. Skogsbete pågick fortfarande in på 1920-talet.

Fortfarande kan skogsvandraren stöta på kullfallna gärdesgårdar i de numera mest otillgängliga skogsmarkerna. Endast små arealer i ekoparken kommer att betas, på grund av praktiska svårigheter med att hitta betesdjur. I några utvalda områden med särskilt tilltalande landskapsbild och med värdefull beteshävd kommer dock Sveaskog att göra stora ansträngningar för att utöka befintlig betesmark eller återskapa den.

Igenläggning av diken

Flera dikade sumpskogar inom ekoparken kommer att återställas för att tillåta en varierande grundvattennivå. På så sätt får man den för sumpskogar typiska dynamiken med en mångfald av ekologiska nischer där starkt specialiserade arter kan överleva. De potentiella dikade sumpskogsbestånden finns listade och kommer att bedömas ur praktisk och biologisk aspekt.

Visste du att...

  • Vart annat träd i ekoparken är ett lövträd. 

Får man grilla och tälta?

  • I Sveaskogs ekoparker gäller den svenska allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att släcka ordentligt efteråt! Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
  • I de områden av Ekoparken som är naturreservat gäller särskilda regler för friluftslivet. Mer information om vad man får göra eller inte göra finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida

Ladda ner broschyrER