Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Många djur och växter är beroende av lövskogar, som har blivit en akut bristvara. Kring Forsmark har det funnits gott om lövträd sedan länge, tack vare svämmande vatten och betande djur. 

En av de viktigaste naturvårdssatsningarna i Ekopark Forsmark är att bevara de gamla lövskogarna och få dem att växa. Arealen av lövnaturskog och lövrik barrnaturskog ska mer än fördubblas på sikt.

Ett annat viktigt mål är att öka mängden gammal kalkbarrskog, eftersom det är en mycket artrik och sällsynt naturtyp. Det gör vi genom att alla lämpliga skogar får åldras i sin egen takt. På några ställen hjälper betesdjur till att skapa ljusöppna kalkbarrskogar.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.