Naturvård

Många djur och växter är beroende av lövskogar, som har blivit en akut bristvara. Kring Forsmark har det funnits gott om lövträd sedan länge, tack vare svämmande vatten och betande djur. 

En av de viktigaste naturvårdssatsningarna i Ekopark Forsmark är att bevara de gamla lövskogarna och få dem att växa. Arealen av lövnaturskog och lövrik barrnaturskog ska mer än fördubblas på sikt.

Ett annat viktigt mål är att öka mängden gammal kalkbarrskog, eftersom det är en mycket artrik och sällsynt naturtyp. Det gör vi genom att alla lämpliga skogar får åldras i sin egen takt. På några ställen hjälper betesdjur till att skapa ljusöppna kalkbarrskogar.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.