Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

  • Brattmyren

    Att återskapa värdefulla våtmarker är en viktig åtgärd.

Naturvård

En ekopark innebär inte bara skydd, utan också restaurering av naturvärden. En stor satsning i Ekopark Galhammar är att öka andelen lövträd.

Mer lövskog

De senaste hundra åren har lövträden blivit allt färre i hela Sverige och många arter knutna till löv riskerar att minska eller försvinna helt. En del av dessa har fått en fristad i ekoparken. För att ge dem utrymme att leva vidare och sprida sig kommer Sveaskog att plocka ut gran i vissa delar där den hotar att skugga bort lövträden. Vi kommer också att skapa nya lövskogar, bland annat genom naturvårdsbränningar.

Orörda områden

I ekoparkens urskogslika områden, eller de som ska bli urskogslika, är den bästa skötseln att låta skogen sköta sig själv. I takt med att träd åldras och faller blir skogen alltmer värdefull för de många undanträngda arter som är beroende av orördhet, stabilitet och död ved. Punktvisa åtgärder kan förekomma, exempelvis att fälla granar som hotar att kväva gamla tallar eller lövträd.

Naturvårdsbränning

I det ursprungliga landskapet brann en vanlig skog ungefär vart hundrade år och många djur och växter är anpassade efter eldens återkommande störningar. När människor lärde sig att släcka bränder effektivt på 1800-talet innebar det en dramatisk förändring av barrskogarnas ekosystem. För att bevara det brandpräglade landskapet och de brandberoende arterna genomför Sveaskog numera kontrollerade naturvårdsbränder. Det kommer att göras på några platser i ekoparken, framför allt i tallskogar.

Nya våtmarker

Skogarna i Ekopark Galhammar har dikats relativt sparsamt. Sveaskog kommer att återställa några lämpliga dikade sumpskogar till sina naturliga vattennivåer och flöden. På så sätt återskapas en värdefull skogstyp där många specialiserade arter kan leva.

Produktionsskogar

Skogsbestånd som inte används för bevarande eller restaurering och som saknar egentliga naturvärden kommer att användas för skogsproduktion. Vid gallringar och föryngringsavverkningar i dessa skogar lämnar Sveaskog generell eller förstärkt naturhänsyn, vilket innebär att minst 10 procent och högst 40 procent av arealen undantas från skogsbruk. Det kan handla om att lämna kvar gamla träd eller kantzoner mot myrar och vattendrag.

Fröträd och skärmar

Nya fröträdställningar och skärmar kommer att användas som en föryngringsmetod i produktionsskogarna. På avdelningar som är lämpliga för självföryngring lämnas en tät fröträdställning som sedan kan glesas ut efter godkänd föryngring.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.