Naturvård

Mycket av skogarna i Ekopark Grytaberg kom upp efter avverkningar på 1800-talet. Tidens gång kommer att göra dem till mer och mer trolska gammelskogar. Men i delar av ekoparken kommer Sveaskog att skynda på processen för att höja naturvärdena. 

Bränder skapar nytt liv

För att bevara ekoparkens många lövträd och gammeltallar på lång sikt måste det brinna ibland, som skogarna gjorde innan människan började lägga sig i. Elden är också viktig för många hotade arter. Därför kommer Sveaskog att anlägga kontrollerade naturvårdsbränder i ekoparken.

Fler lövträd i framtiden

Många fåglar och insekter är beroende av lövträd för sin överlevnad. Därför kommer Sveaskog att ge lövet större utrymme i den framtida i ekoparken. Det kan handla om att avverka gran på gamla kulturmarker, att gallra bort gran i gamla lövskogar eller om naturvårdsbränder.

Skogar för virkesproduktion

48 procent av ekoparkens skogar kommer att brukas, men självklart med stor hänsyn till natur- och kulturvärden. Det blir de områden där naturvärdena är mycket låga idag. Sveaskog bedömer då att det gör större nytta att spara naturvårdsskogar på andra håll.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.