Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

I Ekopark Håckren finns det gott om gamla tallar och granar som får utveckla sig fritt. 

Tallnaturskog

Flera av Ekopark Håckrens tallskogar är gamla, med gott om fallna träd, högstubbar och torrträd. De lavrika markerna med grunt jordlager är utmärkta spelplatser för tjäder. De äldsta tallarna med grova grenar och platta kronor är viktiga bland annat som boträd för rovfåglar. Sveaskog kommer att lämna stora partier med gammal tallskog för fri utveckling.

Grannaturskog

Granskogen finns framför allt i ekoparkens västra delar, där myrmarksområden varvas med skog. Många av granarna är gamla och draperade med hänglavar. En mängd arter, inte minst vedsvampar, är beroende av grannaturskogar för sin överlevnad. Inom Ekopark Håckren kommer Sveaskog därför att lämna många granskogar orörda.

Lövnaturskog och lövrik skog

Lövskog finns ganska sparsamt i ekoparken och utgörs främst av fjällbjörk. Lövträd bidrar till en rik flora och fauna - därför kommer Sveaskog att bevara dagens lövträd och öka andelen lövnaturskog i ekoparkens mitt. Det gör vi genom att avverka gran och tall i unga lövskogar samt genom att hålla efter inväxande gran i gamla lövskogar.

Produktionsskogen

Skogsbestånd utan egentliga naturvärden kommer att användas för att virkesproduktion. I en femtedel av produktionsskogen använder Sveaskog förstärkt naturhänsyn, där i snitt cirka 30 procent av träden sparas vid avverkning. Den lämnade hänsynen är inriktad på att skapa död ved och framtida naturvärdesträd samt att skydda våtmarker, vattendrag och känsliga hällmarksområden.

Skogsbäckar

Ett antal värdefulla skogsbäckar letar sig ned från fjället och in i ekoparken. Flertalet mindre skogtjärnar finns dessutom inom området, och vattendragen ger livsutrymme för både öring och röding. För att utveckla och bevara naturvärdena i dessa bäckar och tjärnar kommer Sveaskog att spara större områden skog i anslutning till vattendragen.

Våtmarker

Ekopark Håckrens våtmarker är till största delen koncentrerade till områdets västra delar där gammelgranskog varvas med talrika myrstråk och surdråg, små fuktiga markområden i sänkor. Endast ett fåtal av myrområdena är påverkade av dikning. Dessa våtmarker ger området en karaktär som gynnar de arter som kräver en stabil livsmiljö utan dramatiska förändringar.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.