Flora och fauna

Flora och fauna

Halle- och Hunnebergs natur bjuder på en rikedom av miljöer och arter. Ekopark Halle- och Hunneberg är tallens, ekens och ädellövskogens landskap. Här kan du uppleva milsvida vyer och storslagen natur. Längs branterna växer en av Europas största sammanhängande ädellövskogar.

Myllrande lövskogar

Eken är en av de främsta bärarna av biologisk mångfald. En stor mängd arter lever på, i och av eken. Alltifrån de minsta insekter och lavar till hjortarna som betar av grenverken och ekollonen. Sveaskog kommer att öka antalet ekar, dels genom frihuggning av ekar i barrskogen och vid torpmiljöerna, och dels genom att skydda nya ekar från betning så att de får en chans att växa upp. Även björken får ökat livsrum, framför allt i ekoparkens fuktigare områden. En ökad andel björk gynnar bland annat fågellivet.

Granen får lämna plats

Barrskog är i dag den dominerade skogstypen på Halle-Hunneberg. Så kommer det även att vara i framtiden, men genom aktiv skötsel kommer vi att minska andelen barrskog till förmån för lövskogen. Andelen gran kommer också att minska för att tallen skall kunna återta sin tidigare ställning som det viktigaste barrträdet på Halle-Hunneberg.

Trolska randskogar

Randskogen runt bergsplatåernas ytterkanter är en unik blandskog av tall och ek. Skogen fridlystes år 1830 och många träd är långt över 200 år. Idag är randskogen naturreservat. Trädens utseende präglas av en torftig jordmån och de pinande vindarna som sveper in från slätten. En vandring längs den branta stupkanten med sin skyddande randskog är en stark naturupplevelse. Sveaskog kommer att bredda randskogen genom aktiv skötsel.

Sjöar och våtmarker

Våtmarker är av stor betydelse för en rik naturmiljö. Efter omfattande dikningar under 1900-talet har vattennivån sänkts i de flesta våtmarker på Halle-Hunneberg. Sveaskog kommer att identifiera lämpliga platser där diken kan läggas igen så att det naturliga vattentillståndet kan återställas. En höjning av grundvattennivån ska motverka att tidigare öppna mossar växer igen, vilket skett de senaste decennierna.

Vackra torpmiljöer

Halle-Hunneberg har en intressant kulturhistoria. Karaktäristiskt för bergen är de många torpmiljöerna och betesmarkerna. På 1600-talet fanns 28 torp, varav 22 med ett 70-tal bergkreatur. Samtidigt betade upp mot 500 slättkreatur i bergsskogarna. Sedan dess har många torpmiljöer planterats igen. Sveaskog arbetar aktivt med att återställa gamla torp genom avverkning av barrskog och skötsel med slåtter och bete.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Kronhjort
    Kronhjorten försvann från bergen på 1720-talet, men inplanterades åter under 1950-talet för att främja artens fortlevnad. Den ursprungliga svenska kronhjorten finns numera enbart kvar i Skåne och Halle- och Hunneberg.

  • Ramslök

  • Älg

Visste du att...

  • Halle- Hunneberg har sedan lång tid tillbaka varit känt som älgarnas berg. 
  • Namnet Älgarnas berg kommer dels av den kungliga jakttraditionen men också eftersom antalet älgar var mycket högt under 1980-talet. Då fanns här cirka 56 älgar per 1000 hektar, vilket kan jämföras med dagens siffra om 8 älgar per 1000 hektar. 
  • Efter en rejäl storm 1969 skapades extremt stora kalhyggen där hyggesflora och ungskog, som älgarna gärna äter, växte upp. Älgkons reproduktionsförmåga styrs hormoniellt av tillgång på föda. Detta gjorde att älgstammen ökade våldsamt från normalt 150 till nära 400 älgar. 
  • Idag finns inte lika mycket hyggen och ungskog på bergen varför älgstammen landat på runt 50 djur. Sveaskog anser att det är en lagom stor stam. Stammens nuvarande storlek ger en bra balans mellan vilttillgång och god avkastning från skogsbruket. Vi har dock en målsättning att höja kvaliteten på den befintliga stammen d.v.s. att bergens älgar ska ha rätt ålder och en balanserad könssammansättning. 
  • Vår förhoppning är att fullväxta älgtjurar med fina hornkronor ska bli en vanligare syn på bergen.