Naturvård

Naturvård

En ekopark innebär inte bara skydd, utan också en storskalig omvandling av landskapet. 

Vissa naturvärden kräver aktiv skötsel, exempelvis ängar och lövskogar. I en del av ekoparkens produktionsskogar där naturvärdena är låga kommer Sveaskog att fortsätta bedriva skogsbruk. Vid vägar och friluftsstråk kommer vi att använda helt nya skötselmetoder och lämna en stor del av skogen efter avverkning. Meningen är att öka mängden grova naturvärdesträd och höja upplevelsevärdet i landskapet.

Mer löv och öppna marker

Sveaskog arbetar på många sätt för att restaurera lövskog och kulturlandskap i Halle- och Hunneberg. Vi använder exempelvis följande metoder:

 • Alléhuggning
  Alléhuggning är en metod för att öka mängden lövträd längs vägarna i Halle- och Hunneberg. En biobränsleskördare kör längs vägen och sträcker in sin sju meter långa arm för att plocka ut gran och tall. Det finns många vinster att hämta: Sälg, ek, asp och andra träd som inte alltid ryms i det vanliga skogsbruket får nu solljus och utrymme att ta sig upp. Den ljusare miljön gör också att skogsbilvägarna torkar upp fortare om våren och därmed sparas stora pengar i underhåll. Dessutom får man mer sly till viltfoder, biobränsle att elda och en vackrare väg att åka på. 
 • Slåtter och bete kring torpmiljöerna
  En stor del av de gamla kulturlandskapen kring Halle- och Hunnebergs torp har vuxit igen med gran och tall. För att få tillbaka floran och den vackra miljön arbetar Sveaskog sedan många år tillbaka med att öppna upp markerna, genom slåtter och betesdjur. Fler torpmiljöer är på gång att öppnas upp. Naturskyddsföreningen var pionjär och föregångare redan 1992. 
 • Frihuggning av ekar
  På Halle- och Hunneberg finns många gamla ekar som håller på att skuggas ut av gran. Sveaskog arbetar kontinuerligt med att frihugga dessa, framför allt kring torpmiljöerna. Det är också viktigt att frihugga yngre ekar som på sikt ska ta över efter de gamla ekarna.

Genomförda projekt

 • Restaurering av Långerdalskärret
  Från Ödetorpet till Långervattnet sträcker sig ett smalt sluttningskärr där det tidigare har funnits både öppna kärr och alsumpskog. Som så många andra våtmarker på Halle- och Hunneberg har den dikats ut och planterats med barrträd. Våtmarken har återställts genom igenläggning av diken och avverkning av gran och tall. 

Vad är en ekopark?

 • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
 • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
 • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
 • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
 • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.