Flora, fauna och geologi

Flora, fauna och geologi

Karakteristiskt för Hornslandet är klapperstensfälten och den brandpräglade kusttallskogen med många riktigt gamla tallar.

Härdade gammeltallar

Flera av Hornslandets tallskogar har varit med om upprepade skogsbränder. Elden har härdat tallarna och gjort många av dem riktigt gamla. Här står Sveriges äldsta tall som är omkring 770 år och ytterligare ett 50-tal tallar är över 450 år.

Fuktiga granskogar

Granskogens utbredning på Hornslandet är sparsam och gamla granskogar finns bara på några få platser. Kännetecknande för dem är kontinuerlig tillgång på död ved i ett fuktigt och beskuggat klimat. En mängd arter, inte minst vedsvampar, är beroende av de fuktiga mörka granskogarna för sin överlevnad.

Lövskog ger mångfald

Med tanke på sitt geografiska läge har Ekopark Hornslandet ett ovanligt stort inslag av lövskogar och lövrika skogar. Många av dem har kommit upp efter brand. Lövrikedomen gynnar en lång rad arter och gör skogsvandringarna ännu vackrare. I ekoparkens äldre lövskogar finns grova lövträd, så kallade lövjättar, av främst asp och björk. Här finns också död murken lövved vilket uppskattas av såväl vedinsekter som fåglar.

Rika vattenmiljöer

Hornslandet är förhållandevis rikt på orörda myrar och har ett antal värdefulla skogsbäckar som förbinder skogsmarken med havet. I flera av dessa leker havsöringen.

Skärgård som höjdes

Ekopark Hornslandet ingår i den Svekofenniska berggrunden som bildades för 1 800-2 500 miljoner år sedan. Området utgörs av urgraniter med inslag av gråvacka, skiffer och kvartsit. Den dominerande jordarten är morän med partier av grovmo, sand och grus.

Hornslandet var från början flera små kobbar som växte samman genom landhöjningen. Vid tiden för Kristi födelse hade öarna bildat en större sammanhängande halvö. Idag är Korsmyrberget, som även kallas Hällsjöberget, Hornslandets högsta punkt med sina 108 meter över havet. När landet reste sig ur havet sköljde vågorna bort mycket finkornigt och lättflytande material. De större stenarna blev kvar och slipades runda av vågskvalpet. Så bildades Hornslandets karaktäristiska klapperstensfält.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Gammaltallen - Sveriges äldsta tall

  • Guckusko

  • Klibbticka

Visste du att...

  • På Hornslandet häckar samtliga svenska hackspettsarter med undantag för vitryggig hackspett.