Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

En ekopark innebär inte bara skydd, utan också en storskalig omvandling av landskapet. I Ekopark Hornslandet arbetar Sveaskog bland annat för att öka mängden lövskog och gammal tallskog.

Bränder återskapar tallnaturskog

Upprepade skogsbränder har bidragit till att tallen dominerar på Hornslandet. För att bevara det brandpräglade landskapet och dess många arter kommer Sveaskog att genomföra naturvårdbränningar i ekoparken. I kombination med att många tallskogar lämnas orörda kommer det att öka arealen tallnaturskog kraftigt.

Granskogar får bli gamla

Grannaturskogarna är få på Hornslandet. En mängd arter, inte minst vedsvampar, är beroende av granskogen för sin överlevnad. Därför kommer Sveaskog att lämna många granskogar orörda i ekoparken, så att de kan utvecklas till gamla grannaturskogar. Målet är att skapa ytterligare 250 hektar grannaturskog.

Lövrik barrnaturskog och lövnaturskogar

Med tanke på sitt geografiska läge är Hornslandet mycket lövrikt. Lövskogen gynnar många arter och bidrar till en rik flora och fauna. Sveaskog arbetar aktivt för att skapa och bevara mer lövskog genom att gynna löv vid alla röjningar, hålla efter inväxande gran i gamla lövskogar samt genom naturvårdsbränningar i skogsbestånd som kan utveckla lövskog. Den lövrika barrnaturskogen och lövnaturskogen kommer på sikt att fyrdubbla sin areal inom ekoparken.

Från 1000 till 5000 lövjättar

Jättelövträd av björk, asp och al är viktiga för insekter och fåglar. Sveaskog arbetar aktivt med att öka antalet jättelövträd på Hornslandet genom att spara träd som har förutsättningar att bli riktigt stora och rensa bort träd runtom dem, så att de får ljus och näring. Målet är att dagens 1000 jättar ska bli 5000.

Produktionsskogen 

Skogsbestånd utan egentliga naturvärden använder Sveaskog för produktion av virke. Vid gallringar och avverkningar i dessa skogar kommer Sveaskog att använda sig av en generell eller förstärkt naturhänsyn (5-40 procent av skogen lämnas här för naturvård). Omkring hälften av produktionsskogarna i Ekopark Hornslandet har förstärkt naturvårdshänsyn.

Hänsyn till kulturvärden

Att känna igen, bevara och sköta kulturvärden är en viktig del i Sveaskogs ekoparksarbete. Vid skogliga åtgärder, underhåll av vandringsleder etc är det mycket viktigt att Sveaskog tar stor hänsyn till dessa värden.

Pågående projekt

 • Skötselplaner för kantzoner runt värdefulla vattendrag
  Dessa skötselplaner utarbetas i samarbete med Gävleborgs länsstyrelse, Hudiksvalls kommun samt Skogsstyrelsen Region Mitt
 • Inventering av insekter och skogslevande fåglar
  I Hornslandet och fem andra ekoparker görs standardiserade fågelinventeringar under vårarna sedan 2007. Det är en del av projekt Effekt 20. Meningen är att se om Sveaskogs arbete med naturvård på landskapsnivå får den positiva effekt på fågel- och insektslivet som man önskar. 

Vad är en ekopark?

 • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
 • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
 • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
 • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
 • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.