Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Flora och fauna

Flora och fauna

Återkommande bränder har skapat en mosaik av olika sorters skog i Hornsö. Området karakteriseras av brandpräglade tallskogar med hög biologisk mångfald. Här står gammeltallar tillsammans med grov ek, asp och bok. Rika ädellövskogar och lövsumpskogar är andra viktiga inslag. 

Täta bränder

Hornsö har en lång historia av regelbundna skogsbränder. Mellan 1564 och 1868 har elva bränder dokumenterats i Skärsgölsområdet, som är en del av ekoparken. Ända in på 1900-talet förekom bränder, vilket har bidragit till dagens höga naturvärden.

De relativt täta bränderna har gynnat förekomsten av brandberoende arter och format ett landskap med gott om lövträd och död ved. Många skogslevande arter är beroende av just detta. För exempelvis den akut hotade vitryggiga hackspetten, som observerats i Hornsö-området, är döda och döende lövträd en nyckelfaktor.

Gamla träd

I många av Hornsös skogar finns riktigt gamla träd. Ekoparkens skrovliga åldringar är framför allt tallar och ekar, som kan bli långt över 400 år gamla. Även äldre aspar och björkar är relativt vanliga. Dessa gamla träd är en viktig orsak till ekoparkens fantastiska mångfald av hotade insekter. Gamla lövträd förmultnar ofta långsamt inifrån och i dessa ihåliga stammar myllrar det av liv.

Rika vattendrag

Många fina sjöar och åar gör ekoparken populär för fiske. Områdets största sjö är Allgunnen med en mängd olika fiskarter, som öring, gös och siklöja. Sjön är i stort sett opåverkad av människor med undantag för en damm som ligger en bit nedströms Alsteråns utlopp.

Alsterån utgör lek- och uppväxtområde för öring och lax. Fågellivet är också rikt vid vattnet – i Allgunnen häckar storlom och fiskgjuse och längs Alsterån kan man se kungsfiskare.

Visste du att...

  • Raggbocken finns i dag endast på några få platser i Sverige. Ett skäl till att den trivs i Hornsö är att skogen är öppen och ljus och att det finns gott om döda tallar. 

    Raggbocken lever fyra år som larv i liggande tallstammar och tre veckor som vuxen skalbagge. För att arten ska trivas måste tallen ha legat på marken i minst tio år och helst ska rätt svampart vara med i nedbrytningen av trädet.
  • Den akut hotade igelkottsvampen lever i stammen på gamla lövträd, oftast levande men även döda träd. Framför allt föredrar den bok och ek. 

    Idag finns det bara ett fåtal kända växtplatser i Sverige. Två av dem finns i Hornsö.