Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Traditionellt har skoglig naturvård betytt orördhet. Men många miljöer behöver skötsel för att bibehålla eller utveckla höga naturvärden.

Bränder gynnar liv

Genom historien har skogsbränder varit en naturlig störning i Hornsöområdet. De döende träden efter en skogsbrand gynnar en mängd olika djur och växter. I Hornsö finns till exempel den säregna svampen brandskiktdyna som lever dold i friska lövträd och bildar fruktkroppar först efter att trädet dödats av brand. För att bevara brandens ekosystem kommer Sveaskog att regelbundet genomföra naturvårdsbränningar i Ekopark Hornsö.

Fler jätteträd genom frihuggning

Ett stort gammalt träd hyser ett myller av liv. Många av de rödlistade insekter och fåglar som påträffats i Ekopark Hornsö är beroende av gamla eller döda lövträd. Exempelvis lever den hotade läderbaggen som larv strax under barken på ihåliga ädellövträd, främst ek. De livnär sig på det näringsrika skiktet mellan barken och veden. Utan aktiva åtgärder riskerar lövträd att trängas undan av barrträd. Därför kommer Sveaskog i Ekopark Hornsö frihugga äldre träd, men även yngre så att nya arvtagare skapas.

Mer lövskog för hotade arter

Ädellövskog är den svenska skogstyp som hyser flest hotade arter. I Hornsö finns värdefulla ädellövskogar av främst ek och bok. Sveaskogs ambition är att skapa fler variationsrika ädellövskogar. Andra lövträd är också mycket viktiga för mångfalden av arter och kommer att gynnas på flera sätt i ekoparken.

Återskapande av lövmiljöer sker till exempel med följande metoder:

 • Naturvårdsbränning 
 • Utglesning av lövrika barrrskogar 
 • Alléhuggning 

Aktivt skogsbruk

På omkring hälften av ekoparkens areal kommer virkesproduktion fortfarande att bedrivas, men med förstärkt naturhänsyn. Det innebär att Hornsös produktionsskogar i framtiden kommer att bli betydligt mer mosaikartade och variationsrika än idag. Fler djur och växter kommer att kunna utnyttja inte bara naturvårdsskogar utan hela skogslandskapet.

Vad är en ekopark?

 • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
 • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
 • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
 • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
 • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.

Exempel på projekt

 • Projekt Vitryggig hackspett
  Trots hårda ansträngningar har arten vitryggig hackspett fortsatt att minska i Sverige, men i Ekopark Hornsö finns förutsättningar för arten att leva. I samarbete med bland andra Länsstyrelsen i Kalmar län och Skogsstyrelsen arbetar Sveaskog för att vitryggig hackspett ska återetablera sig i området. 
 • Inventering av skogslevande fåglar och insekter
  Effekt 20, som löper från 2009 till 2033, består av två huvudspår; det ena är en fågelinventering och det andra en insektsinsamling och artbestämning.

  Insektsinventeringen görs i tre år i rad, sedan görs ett uppehåll i sju år innan inventeringen åter löper under en treårsperiod. Fågelinventeringsdelen av Effekt 20 genomförs under mars och april – vartannat år i norra Sverige och vartannat år i södra Sverige

 • Vedskalbaggar på brandfält i Ekopark Hornsö
  På uppdrag av Sveaskog inventerades tre anlagda brandfält i Ekopark Hornsö under 2008-2009. När skogarna brändes var de beskogade med yngre tallskog mellan 15 och 30 år. Trots denna modesta ålder kunde flera brandberoende och många brandgynnade arter hittas.
  Ladda ned rapporten här (pdf).