Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

De gamla granmiljöernas naturvärden kommer att stiga år efter år genom att skogen lämnas orörd. För att bevara lövrika och brandpräglade skogar krävs däremot aktiv skötsel. 

Satsning på unga lövträd

Att bevara gamla lövträd och få upp nya är viktiga mål i ekoparken. I de områden där man vill bevara en lövrik skog kan det vara nödvändigt att hugga undan en del gran som är på väg att ta över. För att få fram nya lövrika områden kommer Sveaskog att spara de mest lövrika ungskogarna i ekoparken och eventuellt stängsla några av dem för att undvika bete av älg och ren.

Ett annat sätt att skapa mer lövskog är att bränna ett område när de lövrika första hundra åren efter brand har passerat. Även i de bestånd där Sveaskog ska fortsätta bedriva skogsproduktion kommer lövträden att lämnas i hög grad vid röjning och gallring.

Naturvårdsbränning

I det ursprungliga skogslandskapet brann det ungefär vart hundrade år. Sveaskog kommer att bränna under kontrollerade former för att bevara det brandpräglade landskapet och de arter som är beroende av det. Några av de naturligt brandpåverkade skogarna är svåra att bränna på grund av korsande kraftledningar eller långa avstånd till väg. Där kommer Sveaskog att efterlikna branden genom ringbarkning och andra metoder för att skapa död ved.

Orörda gammelskogar

De gamla granskogarna kommer att lämnas orörda och bli alltmer urskogsartade. Även några ungskogar kommer att restaureras till grannaturskog. Det är hyggen som inte har förröjts, där undertryckta margranar står kvar och på sikt kan bli de äldsta i en ny skog. För att skynda på utvecklingen av artrika gammelskogar kan det också bli aktuellt att ringbarka eller på andra sätt skada träd. På så vis rötas de snabbare och ger livrum för de många undanträngda arter som behöver död ved.

Aktivt skogsbruk

Den skog som idag inte har några särskilda naturvärden och är mindre intressant att restaurera kommer att brukas även i fortsättningen. Vid gallringar och avverkningar här kommer Sveaskog att lämna förstärkt naturhänsyn i samtliga bestånd, vilket innebär att 15-50 procent av skogen sparas. Framför allt kommer lövträd, äldre träd och breda kantzoner mot myrar och vattendrag att lämnas.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.

Ladda ner broschyrER