Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

För att bevara den biologiska mångfalden krävs olika metoder – från aktiv skötsel till orördhet. I Ekopark Kilsbergen vill Sveaskog återskapa granskogar med höga naturvärden och göra en stor satsning på lövskog och ädellövskog.

Vi kommer också att genomföra naturvårdsbränningar för att öka andelen lövträd i tallskogarna och gynna värden knutna till brandpräglade skogar. På mindre än hälften av ekoparkens skogsmarksareal bedrivs virkesproduktion, med stor hänsyn till natur- och kulturvärden.

Orörda naturskogar

I ekoparkens urskogslika områden, eller de som ska bli urskogslika, är den bästa skötseln att låta skogen ta hand om sig själv. I takt med att träd åldras och faller blir skogen alltmer värdefull för de många undanträngda arter som är beroende av orördhet, stabilitet och död ved. Punktvisa åtgärder, som till exempel att fälla granar som hotar att kväva gamla tallar eller lövträd kan förekomma. Målet är att mer än dubblera arealen grannaturskog inom ekoparken.

Mer lövträd

Den höga andelen lövträd är ett av Ekopark Kilsbergens signum. Sveaskog kommer att bevara och utveckla lövskogen genom aktiva åtgärder som till exempel avverkning av gran i igenväxningsmarker. Arealen lövnaturskog och lövrik barrnaturskog kommer på sikt att mer än fyrdubblas inom ekoparken.

Naturvårdsbränning

Fortfarande minner sotiga brandstubbar här och var i skogarna om den stora betydelse som branden hade i dessa trakter för länge sedan. Flera skogstyper och arter är anpassade efter brand. Därför kommer Sveaskog att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i framför allt tallskogarna. Detta kommer på lång sikt att skapa fler tallnaturskogar och lövrika barrskogar.

Bete

En mångfald av växter och djur är knutna till kulturlandskapet kring torp och gårdar. Sveaskog kommer att hålla en del av de gamla betesmarkerna öppna i ekoparken, framför allt i den så kallade Latorpsdelen.

Återskapande av våtmarker

Skogarna i Ekopark Kilsbergen har brukats under lång tid men är ändå jämförelsevis sparsamt dikade. Sveaskog kommer att lägga igen diken i lämpliga sumpskogar för att återställa naturliga vattennivåer och vattenflöden. Genom att återskapa våtmarker skapar vi förutsättningar för en mångfald av arter, från trollsländor till vadarfåglar.

Produktionsskogar

På de områden i ekoparken som har låga eller inga naturvärden kommer virkesproduktion att bedrivas även i fortsättningen. Detta blir knappt hälften av skogsmarken och där kommer brukandet att ske med extra hänsyn till natur- och kulturvärden. Genom målinriktad skötsel kommer även produktionsskogarna att få ett stort inslag av gamla löv- och barrträd i framtiden.

Generell och förstärkt hänsyn

När inga speciella naturvärden finns lämnas 10-12,5 procent av skogen vid avverkning och beståndet kallas då PG, produktion med generell hänsyn. I områden som gränsar till vattendrag eller andra värdefulla miljöer lämnas 15-40 procent och beståndet kallas PF, produktion med förstärkt hänsyn.

Utplantering av berguv

  • Kilsbergen är berömda marker för världens största uggla – berguven. Erik Rosenberg förmedlade sina upplevelser av berguven i Kilsbergsbranterna redan på 1930-talet i boken Uvberget och tjäderskogen, som är en klassisk naturskildring. 
  • Det var även i Kilsbergen som det första berguvsprojektet startade på 1950-talet för utplantering av uvar. 
  • För att återanknyta berguvens tillhörighet i Kilsbergen planterades uven Rus ut vid invigningen av Ekopark Kilsbergen 2007 i samarbete med Skansen. Förhoppningen är ytterligare berguvar ska kunna sättas ut så att Kilsbergen återigen får en livskraftig population av berguvar.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.