Naturvård

Naturvård

I Ledfat eller "granurskogarnas ekopark" har tiden stått stilla. De hänglavsdraperade granurskogarna ska fortsätta dominera. Tallarna är få men mäktiga. Med sina platta trädkronor är de viktiga boplatser för rovfåglar.

Gamla granurskogar ska bevaras

I Ledfats höglänta terräng finns ett unikt granurskogsområde som ska bevaras. I dessa skogar har maskinerna inte nått fram, vilket gjort att det finns gott om greniga och skäggiga gammelgranar med vida kjolar. Här är marken näringsrik och hyser ett stort antal mossor och lavar. Det växer blåbärsris, ormbunkar och olika örter som exempelvis skogsnäva. På marken ligger grova lågor i olika nedbrytningsstadier och gör området attraktivt för en mängd rödlistade svampar. Här kan du finna ovanliga arter som urskogsporingen (Antrodia infirma) och grantickeporingen (Skeletocutis chrysella).

Få men mäktiga tallskogar

Tallskogarna i Ledfat utgör bara ynka en procent, men de som finns är både gamla och mäktiga. Vid Geijaurmyran intill sjön Giejjure och vid Akkajaure växer två av de fåtaliga tallnaturskogarna. Här står läckra döda silvertallar och på marken ligger de som vackra glänsande statyer. Titta upp så får du säkert se något fiskgjusebo i de platta trädkronorna. Omkring 46 hektar av Ledfats skogar utgörs av tallnaturskogar. I dessa ska vi återinföra branden som en naturlig störning och därmed även förhindra att granen på sikt konkurrerar ut tallen.

Mer och fler lövrika barrnaturskogar

De lövrika barrnaturskogarna är en bristvara idag, men de ska bli fler. För att en barrnaturskog ska räknas som lövrik, ska den ha ett lövinslag på minst 20 procent. I Ledfat är det få skogar som uppfyller det kravet, men de ska bli fler i framtiden. De lövträd som växer är främst björk, men även asp, sälg och rönn förekommer. För att gynna dessa kommer man att frihugga runtomkring dem, för att släppa in ljus och ge dem utrymme att växa. 

De lövrika barrnaturskogarna är en bristvara i Ledfats landskapsbild och därför ska ytterligare tre hektar skapas för att vi ska uppnå den ekologiska målbilden om ett lövträdsinslag på minst 20 procent. Fler lövträd av björk, asp, sälg och rönn kan man få genom att frihugga runt befintliga lövträd för att ge dem plats, ljus och tillräckligt med näring.

Myllrande myrmarker och vattenmiljöer

Våtmarker är viktiga för växt- och djurlivet. I Ledfat finns många fina myrar, som Geijaurmyran, Stor-Mörtmyran och Stoppmyran. Längs kanterna doftar det magiskt av skvattram och på sensommaren lyser de gula av hjortron. Stoppmyran som finns i ekoparkens sydöstra hörn fick den högsta skyddsklassen efter Länsstyrelsens nationella våtmarksinventering. Ekoparkens tre största sjöar är Hungerträsket, Giejjure och Akkajaure. Dessa utgör viktiga miljöer för en mängd djur och fåglar. Här kan man skåda fågeln salskrake eller se fiskgjusen och den lekfulla uttern i deras jakt på föda.

Senast uppdaterad: 2013-08-21