Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Ekopark Leipipir har aldrig påverkats av skogsbruk i någon större omfattning och området kommer att förbli orört.

I skötselplanen för Leipipir har Sveaskog satt upp mål för hur området ska utvecklas och vilka naturvårdsåtgärder som kommer att utföras, exempelvis bränning. Störst historisk betydelse för skogen i området står tidigare skogsbränder för. De talldominerade skogarna i ekoparken har spår av en eller flera bränder.

Få och gamla stubbar

Skogsbruk har endast skett i mycket liten omfattning, förmodligen för att det saknas vattendrag som lämpar sig för flottning. De äldre avverkningsspår som syns i ekoparkens inre delar härrör troligen från vedhuggning, avverkning av enstaka träd samt granar som fällts för att renarna lättare ska komma åt den eftertraktade hänglaven.

Myrslåtter

Myrslåtter förekom i hög utsträckning intill de bäckar som finns i myrområden. Det finns flera spår av att det har dämts och dikats i sjöar och bäckar i området.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.