Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Landskapet i Ekopark Luottåive präglas av genuint gamla barrskogar med höga naturvärden. Många rödlistade och sällsynta arter, som kräver stora sammanhängande urskogsliknande ytor, har funnit sitt livsrum i ekoparken. 

Delvis är skogen nästan helt orörd av det moderna skogsbruket. Det finns rikligt med död ved, som gynnar allt från hålhäckande fåglar till vedlevande svampar, lavar och insekter.

Tallnaturskogen har en brandhärjad dynamik, med tallar äldre än 500 år, och genom restaurering ökar vi denna typ av skog. I grannaturskogen finns många skyddsvärda mossor, lavar och svampar. De gamla grova granarna är rikligt draperade med hänglav, som i sagornas värld. Grannaturskogen lämnar vi orörd. Vi restaurerar skogen som ligger intill den med höga naturvärden, och skapar på så sätt ännu större spridningsmöjligheter för arterna som lever här.

Natura 2000

Delar av ekoparken är också de mest värdefulla naturområdena i Europa och ingår i EU:s nätverk Natura 2000. Stora myrkomplex och kärr (aapamyrar), gammelskogar (västlig taiga) och flera arter, till exempel lodjuret, har genom nätverket fått särskilda bevarandeplaner.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.