Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Flora och fauna

Flora och fauna

I Ekopark Malingsbo upptar barrblandskogar cirka 80 procent av arealen. Kärnor av gammal asp och björk återfinns inom mindre områden som ofta är svårtillgängliga med en stor mängd block och sten. 

Äldre skogar

Ekoparken kännetecknas av skogstyper som glesa tallskogar på höjdplatåer och bördiga gransluttningar med rörligt grundvatten. Laxsjöberget som ligger centralt beläget i ekoparken är ett exempel på en bördig gransluttning. Här finns områden med naturskogsprägel där det finns gott om döda träd. I ekoparkens isälvsområde finns branta rullstensåsar med tallskogar som är äldre än 100 år.

Rika vatten

I ekoparken finns många av landets mest intressanta vattenlandskap med både flodpärlmussla och ett naturligt bestånd av öring i bäckar och några sjöar. I början av seklet planterades röding in i Västra och Östra Skälsjön där den sedan dess har reproducerat sig med gott resultat.

Spår från istiden

Huvuddelen av ekoparken ligger ovanför högsta kustlinjen. Höjderna är därför till stor del moräntäckta och kala berghällar finns det relativt lite av. I områdets centrala delar ligger mäktiga stråk av isälvsavlagringar i anslutning till högsta kustlinjen.

Skyddsvärda arter som finns i ekoparken

  • Flodpärlmussla

  • Öring

  • Tretåig hackspett

Visste du att...

  • Flodpärlmusslan kan bli uppemot över 200 år, vilket är mer än alla andra svenska djurarter. I årsringarna i musslans skal lagras halter av olika ämnen som vi kan mäta och tidsbestämma. 
  • Flodpärlmusslan är klassad som VU (sårbar) på den nationella rödlistan över hotade arter. 
  • Senast på 1950-talet var pärlfiske ett hot mot musslan, då mängder av musslor plockades upp i jakt på sällsynt förekommande pärlor. Numera är fiske av flodpärlmussla strängt förbjudet. 
  • Idag är hoten mot musslans fortlevnad istället faktorer som försurning, övergödning, intensivt jord- och skogsbruk, föroreningar och förstörelse av strömmande vattenbiotoper som vattenreglering. 
  • Flodpärlmusslan lever bara i strömmande vatten där det finns öring. Den är för sin fortplantning beroende av att det finns ett väl fungerande bestånd av öring i vattnet eftersom fisken fungerar som värddjur för mussellarverna.