Naturvård

Naturvård

I en skötselplan för Ekopark Norra Vätterns skärgård har Sveaskog satt upp flera långsiktiga mål för naturvården.

Bränder skapar nytt liv

Tallskogarna behöver återkommande utsättas för brand för att bli riktigt gamla och urskogslika. I ekoparken kommer Sveaskog att anlägga naturvårdsbränningar i många tallbestånd, som sedan lämnas för fri utveckling.

Orörd granskog

På sluttningar och i sprickdalar finner du äldre granskog. Där finns även mycket död ved tack vare att växtplatserna är bördiga, skuggiga och fuktiga. Sveaskog kommer att lämna de äldre granskogarna orörda så att de kan utvecklas fritt.

Fler lövträd i framtiden

Sveaskog vill bibehålla den nuvarande andelen lövskog och i flera områden även öka andelen lövträd. Det gör vi genom att ta bort gran och tall i unga lövskogar och hålla efter inväxande gran i gammal lövskog. Vi kommer även att avveckla granplanteringar på gammal odlingsmark för att på sikt omskapa dem till lövskogar.

Restaurera betesmarker

Sveaskog arbetar med att restaurera en mindre del trädbevuxen betesmark i ekoparken för att vårda den gamla ängsfloran och återuppliva en tradition som haft stor betydelse för skogen i skärgården.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.