Naturvård

Naturvård

I en skötselplan för Ekopark Norra Vätterns skärgård har Sveaskog satt upp flera långsiktiga mål för naturvården.

Bränder skapar nytt liv

Tallskogarna behöver återkommande utsättas för brand för att bli riktigt gamla och urskogslika. I ekoparken kommer Sveaskog att anlägga naturvårdsbränningar i många tallbestånd, som sedan lämnas för fri utveckling.

Orörd granskog

På sluttningar och i sprickdalar finner du äldre granskog. Där finns även mycket död ved tack vare att växtplatserna är bördiga, skuggiga och fuktiga. Sveaskog kommer att lämna de äldre granskogarna orörda så att de kan utvecklas fritt.

Fler lövträd i framtiden

Sveaskog vill bibehålla den nuvarande andelen lövskog och i flera områden även öka andelen lövträd. Det gör vi genom att ta bort gran och tall i unga lövskogar och hålla efter inväxande gran i gammal lövskog. Vi kommer även att avveckla granplanteringar på gammal odlingsmark för att på sikt omskapa dem till lövskogar.

Restaurera betesmarker

Sveaskog arbetar med att restaurera en mindre del trädbevuxen betesmark i ekoparken för att vårda den gamla ängsfloran och återuppliva en tradition som haft stor betydelse för skogen i skärgården.

Senast uppdaterad: 2013-08-24