Flora, fauna och geologi

Flora, fauna och geologi

Mångfald av naturmiljöer ger mångfald av arter. Ekopark Omberg erbjuder en mycket varierad natur med bokskogar, gamla grannaturskogar, kalkkärr, öppna ängsmarker och den dramatiska branten mot Vättern. Bergets variationsrika natur har skapat en mängd olika livsmiljöer, vilket gör att ekoparken kan stoltsera med ovanligt många hotade arter.

Mosaik av skogar

Ekopark Omberg är ett av Sveriges mest artrika skogslandskap. På berget finns en mosaik av ädellövskogar, granskogar och lövsumpskogar. Längs branterna mot Vättern har den mänskliga påverkan varit liten, vilket har skapat slutna naturskogar där många djur och växter trivs. Samtidigt ger kulturlandskapet med sina jätteekar livsrum för en lång rad av andra livsformer. Det gynnsamma klimatet med milda vintrar och höstar gör att även mer värmekrävande arter kan växa här, exempelvis idegran, alm och fågelbär.

Blomstrande kalkkärr

Omberg kallas även för de blommande skogarnas berg. Många besökare kommer hit varje år för att titta på de praktfulla orkidéerna i kalkkärr och på ängar. Knottblomster, luktsporre, kärrknipprot och flugblomster är bara några av dem. Även om det är orkidéerna som väcker mest uppmärksamhet så domineras kalkkärren av olika halvgräs. Ängsstarr och den mycket sällsynta näbbstarren är några exempel. Svarthö är en annan raritet. Den förekommer normalt bara i fjällen och är troligen en kvarleva från tundrans tid på Omberg.

Istidens historia

Den senaste istiden gav upphov till Ombergs kalkrika jordar. Landisen malde sönder kalkrik berggrund norr om Omberg och förde med sig material när isen drog sig tillbaka. När sedan inlandsisen smälte lade sig kalkmaterial över Omberg och ett lager med kalkrik morän bildades. Bergets stora växtprakt kommer från moränen. Längs med istidsstigen finns flera exempel på detta som är intressanta att se.

Arter

Ombergs varierande natur har gett en unik artrikedom. Bara på slåtterängarna kan du hitta upp till 40 olika växter på en enda kvadratmeter. De kalkrika kärren hyser en lång rad orkidéer. I grannaturskogarna lever många hotade gammelskogsarter och i lövskogarna finns sällsynta fåglar, insekter, lavar och svampar. I bildspelet ser du några av alla dessa arter, både vanliga och ovanliga.

  • Blåsippor

  • Amiralfjäril

  • Ramslök

Visste du att...

  • Vid Ombergs turisthotell och vid Stocklycke finns så kallade slukrännor, där vatten forsade fram både på och under isen när den började smälta. Det starkt strömmande vattnet under isen skar ut rännor i sluttningens jordlager som fortfarande är mycket distinkta. Ombergs slukrännor är speciella eftersom de vanligtvis bara förekommer i fjälltrakterna.
  • Vid Stocklycke besökscenter finns även en dödisgrop som bildades när inlandsisen började smälta. Ett gigantiskt isblock lossnade från landisen, tryckte ned marken samtidigt som bäckar rann kring isblocket och avsatte sand och grus. När isblocket slutligen smälte formades dödisgropen. Karakteristiskt för en dödisgrop är att det varken finns något inlopp eller utlopp.