Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

En ekopark innebär inte bara skydd, utan också restaurering av naturvärden. De största satsningarna i Ekopark Ovansjö är att öka andelen naturskog och lövrik skog. 

Mer lövskog

De senaste hundra åren har lövträden blivit allt färre i hela Sverige och många arter knutna till löv riskerar att minska eller försvinna helt. Ekopark Ovansjö är en viktig fristad framför allt för arter som lever på gamla aspar. För att ge dem utrymme att leva vidare och sprida sig kommer Sveaskog att plocka ut gran i vissa delar där den hotar att skugga bort lövträden. Vi kommer också att skapa nya lövskogar, bland annat genom naturvårdsbränningar.

Brand återskapar tallnaturskog

Trots att det finns ovanligt gott om gammeltallar i ekoparken finns det mycket lite av sammanhängande äldre tallskog. Sveaskogs mål är att öka andelen tallnaturskog från dagens 0,7 procent till 7,9 procent. Det kommer framför allt att ske genom så kallad naturvårdsbränning. I det ursprungliga landskapet brann en vanlig skog ungefär vart hundrade år och många djur och växter är anpassade efter eldens återkommande störningar.

Orördhet ger granurskog

Sveaskogs mål är att dubblera andelen grannaturskog på sikt. Den bästa skötseln för att nå dit är att låta skogen sköta sig själv. I takt med att träd åldras och faller blir skogen alltmer värdefull för de många undanträngda arter som är beroende av orördhet, stabilitet och död ved. Punktvisa åtgärder, som till exempel att fälla granar som hotar att kväva gamla tallar eller lövträd kan förekomma.

Nya våtmarker

Sumpskogar är en av Sveriges artrikaste miljöer. De har minskat dramatiskt de senaste hundra åren på grund av dikning för skogsbruk. I Ovansjö kommer Sveaskog att lägga igen diken för att återskapa några av de myllrande sumpskogarna. Under inventeringen av ekoparken hittades tolv lämpliga restaureringsskogar.

Produktionsskogar

Skogsbestånd som inte används för bevarande eller restaurering och som saknar egentliga naturvärden kommer att användas för skogsproduktion. Det blir ungefär hälften av skogsmarken i ekoparken. Vid gallringar och avverkningar i dessa skogar lämnar Sveaskog generell eller förstärkt naturhänsyn, vilket innebär att minst 10 procent och högst 40 procent av arealen undantas från skogsbruk. För att ytterligare förstärka inslaget av gamla träd i framtiden kommer minst 30 äldre träd att lämnas på varje avverkad hektar.

Fröträd och skärmar

Av de fröträdställningar som finns i ekoparken i dag kommer de flesta att lämnas. Ett fåtal kommer att glesas ut men minst 30 träd/hektar får stå kvar. Nya fröträdställningar och skärmar kommer att användas som föryngringsmetod i produktionsskogarna. Här kommer minst 30 fröträd/hektar att lämnas utöver den generella hänsynen

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.