Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Ekoparken bevarar och förändrar. Den största naturvårdssatsningen i Ekopark Raslången blir att bevara och utveckla ädellövskog och lövnaturskog.

Ädellövskog är en bristvara i det svenska landskapet idag, men i Raslången är den ett karaktärsdrag. Totalt har ekoparken cirka 1 200 hektar skog. Många av ädellövsbestånden är äldre än 60 år och ekologiskt mycket värdefulla.

Ekopark Raslången ligger på gränsen mellan bokens och granens naturliga utbredningsområden. Båda trädslagen trivs på samma växtplatser, där de växlat som segrare i kampen om livsutrymmet. Ekoparken ger oss en unik möjlighet att studera och lära oss mer om denna naturliga konkurrens.

Skogsbruket har bidragit till att området runt Raslången till stor del domineras av granskog, vilket ger granen ett försprång i konkurrensen med lövträd som bok. Avsikten är därför att på sikt avveckla granen som produktionsträdslag i ekoparken och ersätta den med lövträd och tall.

I samband med att ekoparken invigdes påbörjades arbetet med att omföra granskog till lövskog. Idag finns det ganska stora arealer med ung lövskog i ekoparken, skogar som kommer att växa till sig och i framtiden bidra till ett rikare landskap.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.