Flora och fauna

Naturen i Ekopark Ridö har goda förutsättningar och erbjuder växt- och djurlivet en bra miljö. Däggdjursfanan är artrik och omväxlande och viltpopulationerna anmärkningsvärt individrika.

Lövskogsrika områden

Ekoparken är ett av Sveriges mest lövskogsrika områden och vanliga trädslag är ek, alm, lind, al och björk. Det finns också sydliga lövskogsväxter såsom myskmadra, skogsbingel och tandrot. En annan vanlig växt är mistel som faktiskt är Sveriges enda trädlevande parasit. Området har också en artrik och intressant svampflora.

Fågelliv

Många av arkipelagens 100-tals häckande fåglar är bundna till lövskog och vassområden. Till dessa hör bland annat skogsduva, näktergal, stjärtmes, stenknäck, brunand, grågås och brun kärrhök. Ekoparken har också en av Europas tätaste fiskgjusepopulationer. Fiskgjusen är en medelstor rovfågel som lever av fisk som den störtdyker efter i sjöar och havsvikar.

Död ved

Ögruppen är även rik på vedinsekter. Många arter finns kvar från den tid då det nordiska klimatet var varmare, och för några är detta deras nordligaste utpost i världen. Flera av arterna har nästan försvunnit genom ett allt intensivare skogsbruk och förekommer nu bara i några få urskogsreservat. Ett tiotal insektsarter finns bara här i hela landet. Här kan särskilt nämnas lindlevande skalbaggar så som lindfläckbock och lindmögelbagge.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Mistel

  • Lönn

  • Gräsand

  • Ormbär

  • Svavelticka

  • Snok

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.