Naturvård

I Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen är det 100 procent naturvård som gäller. Inget produktionsskogsbruk förekommer längre här. 

Ekoparken hyser höga naturvärden knutna till ädellövskog och lövskog. Majoriteten av de s.k. rödlistade arter som finns i arkipelagen är för sin fortlevnad beroende av lövskog i någon form och/eller lövträd, ofta grova sådana. Mot denna bakgrund faller det sig naturligt att bevara och förstärka dessa skogstyper på bekostnad av andelen av främst gran.

Sveaskog använder s.k. naturvårdande skötsel för att leva upp till detta mål. De metoder som främst används här är följande:

  • Utglesning - går vanligtvis ut på att inväxande gran utglesas bort, till förmån för lövträden. 
  • Frihuggning – handlar oftast om att gamla vidkroniga träd, t.ex. ekar, ges mera ljus och växtutrymme genom att andra kringväxande, inträngande träd tas bort. 
  • Luckhuggning – innebär att man skapar gläntor i tätare skogar, för att gynna markflora eller skapa mer variation i trädskiktet. 
  • Restaureringshuggning – kallas det när man tar bort täta, mörka granplanteringar för att låta en ny generation av lövträd etablera sig. 

Såväl ädellövträd som triviala lövträd får med denna naturvårdande skötsel mer utrymme att utvecklas och bli gamla, grova och så småningom dö av, till stor nytta för skogens hotade mångfald.

LIFE + Nature

Sveaskog var under perioden 2009-2014 med som partner i Sveriges genom tiderna största LIFE+ Nature-projekt. Mycket kortfattat innebar projektet att Sveaskog åtog sig att inom Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen genomföra naturvårdande skötselåtgärder i såväl skogar som trädklädda betesmarker och strandängar.

Tack vare projektet fick Sveaskog ett betydande ekonomiskt bidrag från EU och Naturvårdsverket för en stor del av kostnaderna i detta arbete. Här kan du läsa en kortfattad sammanfattning av projektet.

Sveaskog inrättade under projekttiden även demonstrationsytor samt en natur- och kulturstig där besökare bl.a. kan få se olika metoder av naturvårdande skötsel. 

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.