Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Naturen i Ekopark Rosfors består till stor del av gamla tallar och granar. Unikt för ekoparken är den stora förekomsten av grova aspar.

Tallnaturskog

De äldsta tallarna i Rosfors är omkring 350 år gamla. Vissa skogar bär spår av ett flertal bränder, bland annat skogen uppe på Bergtjärnsflygget med mycket döda stående träd och lågor, trots att det var länge sedan det brann senast. 

Grannaturskog

Redan i dag är den gamla granskogen en viktig karaktär i Rosfors. Genom de avsättningar som nu görs av grannaturskogar kommer denna karaktär att förstärkas ytterligare. Genom de näringsrika markerna och läget nära kusten kommer skogen som lämnas för fri utveckling snabbt att få höga naturvärden.

Lövnaturskogar och lövrika skogar

De många lövträden och de grova asparna i ekoparken är unika med tanke på Rosfors nordliga läge. Lövträden gynnar många arter och bidrar till en unik flora och fauna. Sveaskog kommer att bevara de befintliga lövskogarna, men även återskapa både lövnaturskogar och lövrika skogar. Detta kommer att göras genom naturvårdsbränningar och genom att aktivt förhindra att gran växer in i de lövrika skogarna. I vissa av ungskogarna kommer lövet att gynnas vid röjning på bekostnad av tall och gran.

Produktionsskog

Tidigare har omkring 80 procent av skogarna i Rosfors använts för skogsbruk. I ekoparken kommer nu endast en dryg tredjedel av landskapet att bli kvar som produktionsskog. Det blir bestånd som idag saknar höga naturvärden. Gallring och avverkning i dessa skogar kommer Sveaskog att genomföra med generell eller förstärkt hänsyn. Det innebär att man sparar mellan 5 och 50 procent av skogen.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.

Från 1000 till 5000 lövjättar

  • I dag finns omkring 1000 jättelövträd i Rosfors, som är mycket viktiga för insekter och fåglar. Sveaskogs mål är att öka antalet jättelövträd till 5000. 
  • Det genomförs genom att spara träd som har förutsättningar att bli riktigt gamla och rensa bort andra träd runtomkring, så att de blivande jättarna får ljus och näring.

Pågående projekt

  • Inventering av skogslevande fåglar
    I Rosfors och fem andra ekoparker görs standardiserade fågelinventeringar under vårarna sedan 2007. Det är en del av projekt Effekt 20. Meningen är att se om Sveaskogs arbete med naturvård på landskapsnivå får den positiva effekt på fågellivet som man önskar.