Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Skatan är förändringens ekopark. Här ska nära 39 procent av skogarna restaureras. 

Tallnaturskog

Det är inte konstigt att vi valt att kalla Ekopark Skatan för ”tallens och åsvandrarens ekopark”, då cirka 75 procent av skogarna består av just tallskogar. I de vidsträckta glesa tallnaturskogarna har bränder varit vanligt förekommande. Bränderna har bland annat hjälpt till att skapa liggande och stående död ved, men de har även gynnat utvecklingen av en unik skalbaggsfauna, eftersom många av de mer sällsynta arterna är brandgynnade.

Även i framtiden ska tallskogarna få dominera landskapet, men för att höja naturvärdena i dem ska vi skapa mer död ved. Vackra döda, silverträd ska synas och skogarna ska vara flerskiktade. En metod vi ska använda oss av för att åstadkomma det, är att återinföra bränderna i området. 

Få av tallskogarna är gamla och flerskiktade, det vill säga har träd i flera olika åldrar. Det tycker vi är synd och därför kommer vi aktivt, genom restaurering, att skapa sådana skogar. Målbilden är att tallskogarna i Skatan ska se ut mer som den i Valfrid Paulsson reservatet i framtiden.

Grannaturskog

Granen trivs i lite skuggigare och fuktigare miljöer och där ska den få fortsätta att utvecklas. Granskogarna utgör bara cirka 2 procent idag, men de ska öka till 4 procent i framtiden. Granen växer framförallt i sänkor, där det är naturligt skuggigare och marken kan hålla kvar fukten längre. På dessa platser blir marken ofta frodigare och får ett större inslag av blåbärsris och olika örter. Ett område som redan idag domineras av urskogsliknande granskog är Skärträskbergets naturreservat.

Lövskogar och fler lövrika tallnaturskogar

Det finns för få lövträd i Skatan idag och därför vill vi att de ska bli fler. Lövträden är viktiga för en mängd olika arter, inte minst många trädlevande svampar, så kallade tickor. Förutom tickor så trivs också hålbyggande fåglar i lövrika skogar. I flera skogsområden i Skatan finns det redan idag ett stort lövträdsinslag. I dessa ska vi hjälpa lövträden på traven. Det gör vi genom att till exempel hugga bort inväxande gran och tall, så att lövträden får tillräckligt med ljus, näring och plats att breda ut sig.

Naturvårdsbränningar

Förr i tiden var bränder vanliga, men har idag blivit sällsynta på grund av dagens effektiva brandbekämpning. Det är både bra och dåligt. Det finns nämligen en rad viktiga arter som är beroende av just brandpräglad skog.

Brandgynnade, eller så kallade pyrofila, arter söker sig till brandfälten redan innan branden har slocknat för att lägga ägg i brandskadad bark eller ved. Ekopark Skatan hyser ett stort antal mycket sällsynta skalbaggar och några av dem, som till exempel den sotsvarta praktbaggen eller raggbocken, är just brandgynnade. Exempel på andra arter som trivs i bränd natur är spillkråka, tretåig hackspett och svedjenäva.

Överallt i Skatan syns spår av tidigare bränder i tallarna. Med hjälp av dessa brandljud kan man se hur många bränder en tall har överlevt. År 2020 genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i Kammens naturreservat. I detta område börjar det snart att åter spira grönt. Flera naturvårdsbränningar i Skatan kommer att genomföras framöver.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.

Ladda ner broschyrER