Flora och fauna

Flora och fauna

Ekopark Storklinten kännetecknas av lövrika blandskogar och gamla brandpräglade barrskogar i bergssluttningarna. 

Lövskogar

Utöver lövskogens estetiska värde är den livsviktig för en mängd växter och djur. I ekoparken finns inslag av äldre grova lövträd, framför allt asp och björk, i den gamla skogen. Sveaskog kommer att återskapa lövskogar genom att gynna lövträd vid röjning och gallring.

Gamla barrskogar

Den gamla barrskogen är ett viktigt inslag i Storklintens karaktär. En stor mängd insekter, svampar och lavar är beroende av den för sin överlevnad. Sveaskog kommer att lämna de flesta av dessa bestånd för fri utveckling till naturskogar.

Rikt djurliv

Ekoparken har en ypperlig biotop för många av våra rovfåglar. Här kan man hitta pärluggla, slaguggla, lappuggla och duvhök. I gamla tider var Storklinten ett känt tillhåll för berguv. Längs bäckar och vattendrag syns ibland spår av utter och området hyser stora viltstammar av älg och hare.

Senast uppdaterad: 2013-08-28