Naturvård

Naturvård

Högproduktiva skogsmarker nära till flottled och industri har gjort att skogsbruket har en lång historia i området. Därför blir en viktig uppgift blir att restaurera naturvärden genom exempelvis naturvårdsbränder. Samtidigt finns unika naturvärden som måste bevaras.

Virkesproduktion i halva ekoparken

Tidigare har cirka 80 procent av skogen i Storklinten använts för skogsbruk. I ekoparken kommer cirka 48 procent att användas för virkessproduktion, medan resten används för naturvård. Det fortsatta skogsbruket kommer att ske i skogar utan höga naturvärden, där Sveaskog kommer att ta generell eller förstärkt naturhänsyn.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker
Senast uppdaterad: 2013-08-28