Naturvård

Naturvård

I Ekopark Tjadnes-Nimtek får gammelskogen fortsätta utvecklas i sin egen takt.

Gamla skogar har blivit sällsynta. Ekopark Tjadnes-Nimtek är hemvist för många av de djur, svampar och växter som behöver gamla och döda träd för att överleva. Därför är en av de viktigaste naturvårdssatsningarna i ekoparken att låta gammelskogen fortsätta att utvecklas i sin egen takt.

En sak som skiljer dagens urskogar från forntidens är att människan numera släcker i stort sett alla skogsbränder. Många arter är anpassade till regelbundna bränder, och därför kommer Sveaskog att genomföra kontrollerade naturvårdsbränder på några platser i ekoparken.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker
Senast uppdaterad: 2013-09-17