Naturvård

Naturvård

Ekoparken bevarar och förändrar.

Gamla skogar har blivit sällsynta. Ekopark Tranuberget är en fristad för många av de djur, svampar och växter som behöver gamla och döda träd för att överleva. Därför är en av de viktigaste naturvårdssatsningarna i ekoparken att låta gammelskogen fortsätta att åldras i sin egen takt.

För att återskapa tallurskogarna som en gång täckte stora delar av norra Dalarna krävs också något mer än bara orördhet: skogsbrand. Tallen och många av dess följearter är anpassad till regelbundna bränder, och därför kommer Sveaskog att genomföra kontrollerade naturvårdsbränder i delar av ekoparken.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker
Senast uppdaterad: 2013-10-11