Naturvård

En ekopark innebär inte bara skydd, utan också restaurering av naturvärden och en storskalig omvandling av landskapet. En stor satsning i Ekopark Vuollerim är att öka andelen lövträd. 

Mer lövskog

De senaste hundra åren har lövträden blivit allt färre i de svenska skogarna och många arter knutna till löv riskerar att minska och försvinna. En del av dessa har fått en fristad i ekoparken, särskilt längs bäckravinerna där grov sälg och asp är vanliga. För att ge dem utrymme att leva vidare och sprida sig kommer Sveaskog att plocka ut gran i vissa delar där den hotar att skugga bort lövträden. Nya lövskogar kommer också att skapas, bland annat genom naturvårdsbränningar.

Solöppna sandtallskogar

I ekoparkens östra delar finns sandtallskogar vilket är en ovanlig naturtyp som Sverige har ett viktigt ansvar för att bevara. Genom att bevara dessa tallmiljöer och förhindra igenväxning kommer vi att hjälpa smultronkantarell, taigafingersvamp och en lång rad av andra exklusiva arter. Förutom att hugga bort unggran och sly kommer vi att bränna bort ris på flera ställen för att gynna svampfloran. Ett fortsatt renbete hjälper också till. Renarna håller marken öppen och gör humuslagret tunt, så att svamparna får lättare att ta sig upp.

Naturvårdsbränning

Stora delar av ekoparkens skogar har kommit upp efter brand. Nu är det drygt 100 år sedan den senaste stora branden härjade skogarna i ekoparken och över hela Sverige har skogsbränder blivit mer och mer ovanliga. För att bevara det brandpräglade landskapet och de brandberoende arterna kommer Sveaskog att bränna en del av området under kontrollerade former.

Orörda områden

I ekoparkens urskogslika områden, eller de som ska bli urskogslika, är den bästa skötseln att låta skogen sköta sig själv. I takt med att träd åldras och faller blir skogen alltmer värdefull för de många undanträngda arter som är beroende av orördhet, stabilitet och död ved. Punktvisa åtgärder, som till exempel att fälla granar som hotar att kväva gamla tallar eller lövträd kan förekomma.

Produktionsskogar

Skogsbestånd som inte används för bevarande eller restaurering och som saknar egentliga naturvärden kommer att användas för skogsproduktion. Vid gallringar och föryngringsavverkningar i dessa skogar lämnar Sveaskog generell eller förstärkt naturhänsyn, vilket innebär att minst 7,5 procent och högst 40 procent av arealen undantas från skogsbruk.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.