Mera Tall – projekt för mer tall i Södra Sverige

Sveaskog är en av de skogsägare som medverkar i projektet ”Mera tall” i södra Sverige. Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt.

Nyplantering av tall har i södra Sverige varit på tillbakagång de senaste 25 åren. Kraftiga betesskador från klövvilt har gjort att markägare istället valt att satsa på gran. Utvecklingen leder till minskad mångfald och artrikedom. 2011 startade Skogsstyrelsen och delar av den svenska skogsnäringen projektet ”Mera Tall”. Syftet är att öka andelen tall i skogarna och projektet är en samarbetsmodell mellan jägare och skogsägare.

Det första försöksområdet för projektet är ett 65 000 hektar stort område i Kronobergs län där skogsägarna har planterat tall istället för gran, i syfte att sprida riskerna för betesskador, skapa mer naturligt foder för älgen samt nå en bättre tillväxt. Projektet har nu även utvidgats till att omfatta Södermanlands och Örebros län.

- Projektet Mera tall visar att man kan hitta samarbetsformer mellan skogsägare, jägare och myndigheter som ger bra resultat. Utvärderingarna av Kronoberg visar att viltbetesskadorna har minskat, säger Anna Stridsman, Skogsvårdschef i Sveaskog för Marknadsområde Syd.

Fortfarande är viltbetesskadorna över stora delar av landet för höga och andelen viltolyckor nådde år 2018 rekordnivåer, med nästan 64 000 inrapporterade viltolyckor. År 2017 var det tidigare rekordåret då det inrapporterades 61 000 inrapporterade viltolyckor.

- Viltet är en mycket viktig resurs ur många aspekter, men tyvärr är viltstammarna idag inte i balans med fodertillgången i vårt land. Skadorna som klövviltet orsakar är höga och leder till samhällskostnader som vi måste våga diskutera och komma till rätta med, säger Ronny Löfstrand, jakt- och klövviltschef i Sveaskog.

Ståndsortsanpassningen har också varit för dålig i många områden när markägarna försökt undgå betesskador på sina ungskogar. Älgbetesinventeringen, ÄBIN, i Södermanland och Örebro visar sammantaget att bara varannan tallmark föryngras med tall. I dagsläget är det 12 procent tall på mellanboniteter medan målet är minst 25 procent tall.

 

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.