Naturvård

Naturvård

Ekopark Leipipir har aldrig påverkats av skogsbruk i någon större omfattning och området kommer att förbli orört.

I skötselplanen för Leipipir har Sveaskog satt upp mål för hur området ska utvecklas och vilka naturvårdsåtgärder som kommer att utföras, exempelvis bränning. Störst historisk betydelse för skogen i området står tidigare skogsbränder för. De talldominerade skogarna i ekoparken har spår av en eller flera bränder.

Få och gamla stubbar

Skogsbruk har endast skett i mycket liten omfattning, förmodligen för att det saknas vattendrag som lämpar sig för flottning. De äldre avverkningsspår som syns i ekoparkens inre delar härrör troligen från vedhuggning, avverkning av enstaka träd samt granar som fällts för att renarna lättare ska komma åt den eftertraktade hänglaven.

Myrslåtter

Myrslåtter förekom i hög utsträckning intill de bäckar som finns i myrområden. Det finns flera spår av att det har dämts och dikats i sjöar och bäckar i området.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en skräddarsydd skötselplan som är fastlagd i ett formellt 50-årigt avtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog. I planen anges mål för olika delområden samt vilka områden som är avsatta för naturvård och var vi bedriver skogsbruk.