Naturvård

Naturvård

I Ekopark Tjadnes-nimtek får gammelskogen fortsätta utvecklas i sin egen takt.

Gamla skogar har blivit sällsynta. Ekopark Tjadnes-nimtek är hemvist för många av de djur, svampar och växter som behöver gamla och döda träd för att överleva. Därför är en av de viktigaste naturvårdssatsningarna i ekoparken att låta gammelskogen fortsätta att utvecklas i sin egen takt.

En sak som skiljer dagens urskogar från forntidens är att människan numera släcker i stort sett alla skogsbränder. Många arter är anpassade till regelbundna bränder, och därför kommer Sveaskog att genomföra kontrollerade naturvårdsbränder på några platser i ekoparken.

Vad är en ekopark?

  • En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. I ekoparkerna styr de ekologiska värdena över de ekonomiska.
  • Vi har skapat 37 ekoparker som vi sköter efter särskilda skötselplaner vi har gjort i samråd med myndigheter, ideella organisationer, samerna, med flera.