Vinterskog

Fakta om vårt skogsbruk

Skogen och vårt välstånd

Skogen utgör en del av grunden för det svenska välståndet. Skogsnäringen generar mellan 70 000 och 120 000 arbetstillfällen över hela landet. Den årliga avverkningen i Sverige är cirka 70 miljoner kubikmeter fast under bark (fub). Sveaskogs andel av det är ungefär 10 miljoner m3fub. För att kunna leverera det avverkar Sveaskog årligen runt 30 000 hektar, vilket motsvarar en procent av bolagets produktiva skog. 

Sveaskogs betydelse

Sveaskog har stor regional betydelse för massa-, pappers- och sågverksindustrin. Industrierna finns i glest befolkade områden och är ofta den dominerande arbetsgivaren på orten. Sveaskog skapar möjligheter för lokala leverantörer men också för lokal samhällsservice som butiker, skolor och infrastruktur. Ingen bransch eller verksamhet skulle snabbt kunna ersätta all sysselsättning som genereras av skogsindustriföretag som Sveaskog.

Skogstillgångarna i Sverige

Genom att årstillväxten i skogen är större än årsavverkningarna har virkesvolymen i Sverige fördubblats de senaste 100 åren. Om man slår ihop tillväxten på alla träd ser man att skogen i Sverige växer med drygt 100 miljoner kubikmeter varje år, vilket innebär att virkesvolymen i landet blir allt större.

Skogens klimatnytta

Skogen har en avgörande betydelse för vårt klimat. Störst klimatnytta gör skogen genom ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika produkter. Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. 

Hur skogen kan ge mest klimatnytta beror på utgångsläge och vilka andra antaganden man gör. I Sverige, med den skogshistoria och tillväxt vi har, skapas störst klimatnytta genom ett aktivt skogsbruk. I sedan gammalt helt orörda skogsekosystem med flera hundra år gamla skogar, i det nordliga barrskogsbältet, finns en brytpunkt när det istället under överskådlig tid kan vara bättre att låta skogen stå, på grund av det stora kolförråd som här byggts upp under mycket lång tid.

Trakthyggesbruk och biologisk mångfald

Sveaskogs huvudmetod för skogsbruk är trakthyggesbruk, vilket innebär att en ny generation träd etableras samtidigt i samma bestånd. När man tar upp ett hygge innebär det en lokal störning på det aktuella hygget, vilket påverkar arter som är beroende av den skuggiga miljön och tillgången på substrat, som död ved, stubbar eller stenar. Arter som påverkas är exempelvis olika svampar och mossor som lever i äldre skog, liksom hänglavar och en del fågelarter, bland annat mesar. Naturvård i trakthyggesbrukad skog bedrivs utifrån ett landskapsperspektiv. 

Sveaskog prövar också hyggesfritt skogsbruk, det vill säga avverkningsmetoder som inte leder till kalhyggen – vilket kan ha positiv effekt på den äldre skogens marklevande arter som svampar, mossor, hänglavar, vissa insekter, kärlväxter och en del arter av skogsfåglar. 

Försöksområden har upprättats i olika delar av landet för att praktiskt testa olika metoder och bättre förstå konsekvenserna av hyggesfritt skogsbruk.

Frivilligt och formellt skyddad skog

Sveaskog brukar inte hela sin produktiva mark, utan undantar stora arealer. I avsättningarna finns skogar som redan har höga naturvärden, men även sådana där nya naturvärden skapas för framtiden, såsom olika typer av lövskogar. Sveaskog skyddar stora områden inom ramen för sitt naturvårdsåtagande och den absoluta merparten av den areal som bedöms som värdekärna på Sveaskogs mark, ingår i våra formella och frivilliga långsiktiga avsättningar för naturvård. 

Skogsbrukets inverkan på rödlistade arter

Rödlistning är en klassificering av arter, växter och djur, efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. Den största förändringen av mängden rödlistade arter beror på landskapets förändring de senaste hundra åren. Det moderna skogsbruket tar hänsyn till dessa arter på olika sätt, vilket varierar mellan att avsätta hela skogar, delar av skogar eller att lämna kvar grupper av träd. Även mängder av enskilda träd lämnas, såväl döda som levande. Det är dock viktigt att förstå att responsen från arterna på hänsynen tar tid. 

Sveaskog är miljöcertifierade

På Sveaskog följer vi den svenska skogsbruksstandarden FSC®. Ett intyg på det är den miljöetiska FSC-certifieringen vi har fått i många år. FSC är ett frivilligt globalt system, och den enda skogscertifieringen som har ett brett stöd av miljörörelsen. Hänsynstagandena i FSC-standarden spänner över ett brett fält. Skogsbruket är ett vitt begrepp där virkesproduktion, renskötsel, jakt, fiske, friluftsliv, och den biologiska mångfalden alla ska få sitt utrymme. Därför håller vi dialogmöten med många intressegrupper som ett naturligt inslag i vårt skogsbruk.

För alla som arbetar i skogsbruket hos oss, både anställda och entreprenörer, håller vi också regelbundet utbildningar i natur- och kulturvård. Vi driver frågan om ett giftfritt skogsbruk, enligt FSC:s principer.

Numera är Sveaskog även PEFC-certfierade.

Sveaskog arbetar med naturvård

Naturvård är som ordet antyder verksamhet som syftar till att vårda och ta hand om naturen. Sveaskog delar här in den produktiva marken i brukad areal och naturvårdsareal. Till naturvårdsarealen räknas frivilligt avsatta naturvårdsskogar, naturreservat och den generella hänsyn som löpande planeras och tas vid avverkning. Hit räknas också de naturvårdsarealer som ingår i Sveaskogs ekoparker. Genom denna naturvård i olika skalor ser vi goda förutsättningar att bevara den biologiska mångfalden i alla de landskap där vi är verksamma. 

Här kan du läsa mer om vårt naturvårdsarbete

Skogsbruk och rennäringen

All vår skogsmark är certifierad enligt FSC och PEFC. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt har omfattande samråd med rennäringen runt våra planerade aktiviteter. Vi strävar också efter att anpassa våra avsättningar i olika skalor till rennäringens behov och önskemål.