Avverkning

Skogen ger en avkastning på kort sikt genom virkesskörd. Genom att skörda rätt bestånd vid rätt tid maximerar Sveaskog värdet på skogsråvaran.

Sveaskog genomför varje år avverkningsåtgärder (gallringar och föryngringsavverkningar) på drygt 40 000 hektar. Alla avverkningar planeras utifrån kraven i den svenska FSC®-standarden, som tar hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer.

Avverkningarna gör vi dels med egen personal, dels med entreprenörer. Vår egen avverkningsorganisation består av ett 30-tal maskinlag. Samarbetet med entreprenörerna är betydande. Vi anlitar entreprenadföretag över hela landet som tillsammans levererar tjänster motsvarande 1 600 heltidstjänster per år.

Gallring

Gallring är en av de viktigaste och samtidigt mest lönsamma åtgärderna för att skogen ska utvecklas på ett bra sätt.

En väl genomförd gallring ger en intäkt och är en investering för framtiden. Det är viktigt att den första gallringen genomförs vid rätt tidpunkt för att ge en god värdeutveckling. Sveaskog definierar träd över åtta meter som gallringsskog.

Syftet med gallring är detsamma som med röjning, det vill säga att såga ned stammar för att öka tillväxten och kvaliteten på de träd som står kvar. Vid gallringen ökar andelen timmer i beståndet.

Det virke som avverkas vid gallring tar vi omhand och säljer som massaved och biobränsle.

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkningen är den åtgärd i skogen som ger den största intäkten.

Den genomför vi i skogsbestånd som börjar tappa växtkraft och inte längre förräntar sig tillräckligt mycket. Dessa bestånd är ekonomiskt mogna. Den största delen av värdet vid en föryngringsavverkning finns i sågtimret, som utgör ungefär en tredjedel av det avverkade virket. Resten av virket utgörs av massaved och biobränsle. Vid föryngringsavverkning tar vi ofta tillvara biobränsle i form av grenar och toppar, så kallad grot.

För att värdet på det avverkade skogsbeståndet ska blir så högt som möjligt är det viktigt att apteringen, det vill säga kapningen av stammen i lämpliga längder, görs på rätt sätt. Med de avancerade skördarmaskiner som vi använder idag är precisionen hög. Felmarginalen i apteringen är cirka 3 centimeter på längden och inom 4 millimeter på diametern.

Varje avverkning ska uppfylla Sveaskogs miljömål. Det innebär att de ska utföras enligt svenska FSC®-standarden. Det finns till exempel noggranna regler för hur många naturvärdesträd och högstubbar som ska lämnas per hektar. För att följa upp och ständigt förbättra kvalitet och naturhänsyn gör maskinlagen en egen uppföljning av varje avverkning. Sveaskogs miljörevisorer gör stickprover och även oberoende externa revisorer granskar att avverkningarna klarar FSC-kraven. 

Teknikutveckling

Teknikutvecklingen har gått snabbt inom skogsbruket. Så sent som på 1960-talet fick mekaniseringen ett genombrott. Då började terrängtransporterna mekaniseras med skotare och traktor och midjestyrda maskiner. Fortfarande fälldes dock träden manuellt. Först på 90-talet utvecklades skördaraggregat som både kunde fälla, kvista och kapa så pass bra att de användes i avverkning.

På 1980-talet fällde en skogsarbetare ungefär 200 träd per dag. Idag klarar vi med moderna skördare ungefär 100 träd per timme. Eftersom våra medarbetare kör i skift avverkar en skördare ofta över 1 000 träd per dag. Sveaskog driver utvecklingen av nya avverkningsmetoder och maskinkoncept. 

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs logolicensnummer:
    FSC-C008344