Planering

För att kunna förvalta skogen på ett långsiktigt hållbart sätt arbetar Sveaskog med skoglig planering.

Eftersom vi vill utveckla skogens olika värden och stimulera ett mångbruk av våra marker, arbetar vi med olika slags planering.

Planeringen ligger bland annat till grund för beslut om markanvändning på landskapsnivå, avverkning, skogsskötsel, vägdragning, naturvård, kulturmiljövård och viltförvaltning.

Vi genomför planering på både lång och kort sikt. Exempelvis har vi en långsiktig avverkningsplan som anger hur mycket Sveaskog kan avverka under de kommande decennierna. Vi gör också en operativ plan för varje avverkning som anger hur den ska utföras samt vilka enskilda träd, trädgrupper och kantzoner som ska sparas av .

Skogshushållning

Utgångspunkter för Sveaskogs skogshushållning är att utveckla skogens ekonomiska, sociala och ekologiska värden.

Vi strävar efter en hög, jämn och långsiktig avkastning. För att bevara biologisk mångfald avsätter vi 20 procent av den produktiva skogsmarken till naturvård och vi tar betydande hänsyn till rennäring, bebyggelse och friluftsliv.

Dessa utgångspunkter har stor betydelse för vår beräkning av vilka avverkningsnivåer som är långsiktigt hållbara på Sveaskogs marker. Beräkningen baseras på kunskap om skogens trädslagsfördelning, åldersstruktur, virkesförråd, tillväxt, tillgänglighet etcetera. Och när vi beslutar om en långsiktig avverkningsplan tar vi även hänsyn till bedömningar om framtida kostnader för avverkning och skogsvård, virkespriser med mera.

Skogligt register

Ett väl underhållet och aktuellt skogligt register är idag en av de viktigaste förutsättningarna för Sveaskogs planering.

Vi använder databaser i GIS (geografiskt informationssystem), för att samla och lagra geografisk data och information om bland annat trädslag, volym, åtgärder, naturhänsyn och kultur- och fornminnen.

Informationen i Sveaskogs GIS-databas omfattar all vår mark. Den har samlats in genom ett omfattande inventeringsarbete i fält under många år. Och vi lägger ned ett betydande arbete för att hålla databasen aktuell. 

Avverkningsplan

För att se vilka skogbestånd som kommer att bli tillgängliga för försäljning och skörd använder Sveaskog en så kallad taktisk avverkningsplan.

I denna finns avverkningsvolymer motsvarande fem årsavverkningar i egen skog och cirka ett år för virkesköp från externa källor. Utifrån den taktiska avverkningsplanen gör vi affärs- och verksamhetsplanering för de kommande åren.

Ett till två år före avverkning gör vi sedan en detaljplanering av varje avverkningsobjekt i fält. De detaljplanerade objekten läggs in i en informationsbank, en så kallad traktbank. Banken ligger sedan till grund för en rullande tremånaders produktions- och leveransplanering baserad på försäljning och kundorder.