Röjning

Genom röjning ökar Sveaskog kvaliteten och värdet på skogsråvaran.

Röjningen innebär att vi glesar ut skogsbestånden så att de bäst lämpade träden får möjlighet att växa och utvecklas. De bortröjda träden lämnas kvar på marken. Röjning behöver ofta göras 1-2 gånger för barrdominerade bestånd och efter den sista röjningen lämnas normalt cirka 2000 träd per hektar. En väl genomförd röjning är helt avgörande för ekonomin i den efterföljande gallringen.

Att forma en skog

För Sveaskog är röjning en prioriterad åtgärd och generellt strävar vi efter tidig röjning i nyplanterade och unga skogar. På marker med stora viltskador är det däremot bra att vänta med den sista röjningen av tall till cirka 4 meters trädhöjd. Viltet betar gärna på träd som redan är betade. Därför undviker vi att röja bort de träden.

Mekanisering

Det mesta av röjningen i skogsbruket sker fortfarande manuellt med röjsåg och röjningen kan endast ske under barmarksperiden. Det manuella röjningsarbetet är fysiskt krävande och att utveckla nya metoder och tekniker är viktigt för att göra röjningsarbetet billigare, snabbare och bättre ur arbetsmiljösynpunkt.