Skogens tillväxt

I skogsskötseln har Sveaskog som mål att öka skogens tillväxt.

Vi räknar med att kunna öka tillväxten i de egna skogarna fram till 2030. Det kan vi göra inom ramen för gällande miljökrav och skogsvårdslag, bland annat genom användning av förädlade plantor, förbättrad plantering och sådd, minskade skogsskador och förbättrad näringsbalans i marken med gödsling.

Fördelarna med att öka tillväxten i skogen är flera. Vi kan använda förnyelsebar skogsråvara istället för andra material, såsom betong och stål i byggande, plast i förpackningar eller för att producera kläder. Vi kan också ersätta fossila bränslen i produktionen av el, värme och drivmedel genom att använda restprodukter från sågverks- och massaindustri. Sist men inte minst så binder växande skog koldioxid.

Gödsling

En viktig åtgärd för att öka skogens tillväxt är att tillföra mer näring till skogen i form av kväve.

Sveaskog gödslar idag en begränsad del av våra produktiva skogar. Gödslingen sker med GPS-teknik för hög precision, och endast på marker där det är lämpligt ur ekologisk och ekonomisk synvinkel. I arbetet följer vi Skogsstyrelsens allmänna råd, svensk FSC®-standard samt de krav som ställs från bland andra rennäring, kommuner och länsstyrelser.

Sveaskog sprider även askan som blir kvar efter förbränning av biobränsle. I askan finns den näring som ursprungligen fanns i bränslet, med undantag från kväve. Askan har dessutom ett högt pH-värde, vilket motverkar försurning. Ett viktigt led i Sveaskogs biobränsleaffärer är därför att återföra askan till skogen, vilket sker enligt Skogsstyrelsens rekommendation, och vi har avtal med flera värmeverk om att ta emot aska efter eldning av biobränsle. 

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs logolicensnummer:
    FSC-C008344