Vårt naturvårdsarbete

När skogen brukas påverkas växt- och djurliv. I Sveaskog är biologisk mångfald i fokus, och vår ambition är att vara ett föredöme inom naturvård.

Aktiv naturvård för biologisk mångfald 

Sveaskog arbetar aktivt för att skapa varierade skogar för upplevelser och naturvärden. Naturvården omfattar allt från landskap till enskilda skogar samt träd och trädgrupper. Vissa skogar lämnas orörda medan andra hanteras med naturvårdande skötsel. Syftet är att behålla eller utveckla den biologiska mångfalden i skogen eller att ta tillvara andra värden ur ett hållbarhetsperspektiv, till exempel renskötseln.

Vi riktar främst in oss på att bevara gamla naturskogar, att återskapa eller utveckla nya lövskogar och att rädda befintliga lövskogar från inväxt av gran. Genom naturvårdsarbetet ökar andelen gammal skog, och det skapas mer varierade och artrika skogar.

Mer varierade skogar i framtiden

Idag domineras den svenska produktiva skogsmarken av barrträd men i framtiden kommer inslaget av lövträd att öka. Det kommer också att finnas fler äldre, grova träd liksom kullfallna stammar och död ved som lämnas kvar. Arter som levt under hot kommer att få mer livskraft när deras livsmiljöer värnas och återskapas.

20 procents naturvårdsareal

Sveaskog kombinerar ett lönsamt skogsbruk med bevarande av höga naturvärden. Sedan 2002 sparar vi 20 procent av den produktiva skogsmarken, i det som kallas naturvårdsavsättningar. Arbetet delas upp i tre olika strategier: ekoparker, naturvårdsskogar och naturhänsyn i produktionsskogar.