20 procents naturvårdsareal

Naturvård, både i form av aktiva skötselåtgärder och i form av frivilliga naturvårdsavsättningar, är viktiga delar i ett hållbart skogsbruk. 

Ett av Sveaskogs miljömål är att hantera 20 procent av den produktiva skogsmarken som naturvårdsareal. Det motsvarar på sikt 600 000 hektar av Sveaskogs drygt tre miljoner hektar produktiva skogsmark. Med produktiv skogsmark menas skogsmark som kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år. 

Tre naturvårdsverktyg, som varierar i arealstorlek, bidrar på olika sätt till att förverkliga detta mål:

  • Ekoparker
  • Naturvårdsskogar
  • Miljöhänsyn i produktionsskogen 

Ekoparker är större sammanhängande områden på minst 1 000 hektar där minst halva ytan är avsatt för naturvård. Naturvårdsskogarna är betydligt mindre än ekoparkerna men det finns desto fler och hela arealen är avsatt för naturvård. Miljöhänsyn är mindre ytor, i form av trädgrupper, kantzoner och enskilda träd, som lämnas kvar vid varje avverkning. 

Ekoparkerna omfattar cirka 145 000 hektar nedan fjällskogsregionen och omfattar både avsatta områden och skogar med produktionsmål. Ekoparkerna bidrar till att uppfylla målet på 20 procent med cirka 80 000 hektar naturvårdsareal, då ytterligare 30 000 hektar avsättning i ekoparkerna är fjällskogar och inte räknas med. Läs mer om våra ekoparker här.

Naturvårdsskogarna bidrar med ytterligare 300 000 hektar. De flesta naturvårdsskogar i den norra delen av landet lämnas att utvecklas fritt. Längre söderut bedrivs en omfattande naturvårdande skötsel för att återskapa eller förstärka naturvärden. Läs mer om våra naturvårdsskogar här.

Naturhänsynen i produktionsskogen kommer på sikt att bidra med cirka 220 000 hektar naturvårdsareal. Mängden ökar mellan 2 000 till 2 500 hektar varje år. Naturhänsynen innebär att träd/trädgrupper, kantzoner och hänsynskrävande omgivningar, biotoper, lämnas kvar i skogen när vi bedriver skogsbruk.

Fjällskogarna

Sveaskog har satt av ytterligare 50 000 hektar naturvårdsskogar i fjällskogarna. Detta har skett i enlighet med FSC®:s regelverk.

Sveaskogs skogsinnehav, inklusive ekoparker och naturvårdsskogar, finns tillgängligt i en kartfunktion.

 

Naturhänsyn i skogen - så här funkar det