Effekt 20

Naturvård och skogsbruk är långsiktiga och långsamma processer som kräver uthållighet och att man utvärderar sina insatser. Sedan 2009 bedriver Sveaskog Effekt 20 – ett 25-årigt utvärderingsprojekt med syftet att långsiktigt mäta och utvärdera företagets naturvårdsinsatser vetenskapligt.

Effekt 20, som löper från 2009 till 2033, består av två huvudspår; det ena är en fågelinventering och det andra en insektsinsamling och artbestämning.  

Insektsinventeringen görs i tre år i rad, sedan görs ett uppehåll i sju år innan inventeringen åter löper under en treårsperiod. Fågelinventeringsdelen av Effekt 20 genomförs under mars och april – vartannat år i norra Sverige och vartannat år i södra Sverige. 

Sex ekoparker och fyra referenslandskap ingår i Effekt 20. Referenslandskapen och ekoparkerna ska vara lika varandra skogsmässigt och naturgeografiskt. 

Sedan 2020 bedrivs Effekt 20 i samarbete med ett forskarlag från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå.

Bilden ovan visar kapning av högstubbar i Ekopark Käringberget inom ramen för forskningsprojektet Effekt 20. Till våren sätts insektsfällor upp på högstubbarna för att se vilka insekter som finns i ekoparken och i referenslandskap utanför ekoparken.