Ekologiska landskapsplaner

Ekologiska landskapsplaner

Sveaskogs ekologiska landskapsplaner beskriver markinnehavet ur ett översiktligt landskapsperspektiv med hjälp av ett antal ekologiskt intressanta faktorer, som ålder, trädslag och andel naturvårdsskogar. 

Sveaskogs ekologiska landskap

Sveaskogs mark är indelad i cirka 180 så kallade ekologiska landskap, av vilka 37 är ekoparker. De ekologiska landskapen har avgränsats utifrån naturgeografiska regioner, avrinningsområden och geologi. Namnet på landskapet utgår ofta från lokala orter, områden eller kännetecken.

Landskapens karaktär varierar stort i landet; från de större och mer homogena landskapen i norr, till de ofta mindre och mer sönderbrutna landskapen i söder. Vilken målsättning, hur stor andel naturvårdsskog och vilka bevarandemål som är aktuella för det enskilda landskapet påverkas bland annat av vilka naturvärden som finns i landskapet.

En överblick av Sveaskogs markinnehav

För varje ekologiskt landskap finns en ekologisk landskapsplan, som du når via kartan nedan. I planerna presenteras Sveaskogs markinnehav översiktligt. Här kan du bland annat läsa om vilka markslag som finns, vilka trädslag och åldersklasser som dominerar, samt vilka typer av naturvårdsskogar och annan ekologiskt värdefull mark som finns i landskapet.

De ekologiska landskapsplanerna togs fram 2016/2017 vilket innebär att siffror för olika arealer inte är uppdaterade sedan dess. Detta gäller även de arealer naturreservat som redovisas; här ingår såväl reservat som Sveaskog äger idag men även reservat som Sveaskog tidigare har sålt. Det är därför viktigt att poängtera att de ekologiska landskapsplanerna är ett presentationsmaterial som inte kan användas för att räkna fram avsatta totalarealer på Sveaskogs mark. Det pågår ett arbete med att se över våra ekologiska landskapsplaner så att dessa på sikt uppdateras löpande vad gäller arealer, kartor och annan relevant information.

Klicka på ett område i kartan nedan så kommer du till landskapsplanen för det aktuella landskapet. Enstaka, små delar av Sveaskogs innehav har ingen egen landskapsplan. Det beror på att de ligger isolerade från våra övriga ekologiska landskap, och därmed inte delar samma naturgeografiska attribut som dessa. För våra ekoparker finns särskilda ekoparksplaner, vilka du kan ta del av här.

Senast uppdaterad: 2017-03-29