Skogens miljövärden

Sveaskog utför naturvårdande åtgärder i naturvårdsskogar också utanför ekoparkerna och då ibland med stöd ifrån Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden).

Åtgärder med beviljat stöd 

Gammal tallskog vid Löpgöl

Ärendenummer: 2020-1633

Naturvårdsmål: Skapa en äldre, luckig och ljus tallskog med gott om gamla tallar och död tallved. Med mer ljus och värme skapas en bättre miljö får tallarna och arter som är knutna till äldre tall, exv. Tallticka.

Åtgärd: Avverkning och röjning av det mesta av granen, mindre partier gran kan sparas. Skapa död ved och skada träd som på sikt dör av.

Åtgärdsareal: 4,2 ha

Plats: Åtvidaberg, Löpgöl

Åtgärd utförd: november 2021

 


 

Naturvårdsbränning Nässjön, Kosta

Ärendenummer: 2018- 1187

Naturvårdsmål: Genom naturvårdsbränning skapa miljöer för brandgynnade arter och på lång sikt ett varierat och lövrikt område. Brand är en historiskt viktig störning i skogslandskapet, men skogsbränder är sällsynta idag på grund av vår effektiva brandbekämpning. Därför är naturvårdsbränning ett viktigt verktyg för att gynna brandgynnade och brandberoende arter (t ex brandnäva, brandskiktdyna, grov tallkapuschongbagge och spillkråka).

Åtgärd: Naturvårdsbränning

Åtgärdsareal: 30 ha, varav 13 ha utanför reservat

Plats: I och intill naturreservatet Stocksmyrbrännan, Kosta, Uppvidinge kommun

Åtgärd utförd: 1 juni 2020  

 


 

FRIHUGGNING av gammal bebyggelse och lövskog vid Hedströms och Kyttens

Ärendenummer: 2019-564-2

Naturvårdsmål: Skötsel av natur- och kulturmiljöer i skog.

Åtgärd: Åtgärden bestod i att hugga fram gamla husgrunder och tillhörande lämningar samt att skapa en lövskogsmiljö.

Åtgärdsareal: 6,2 ha

Plats: Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Ekologiskt landskap: Tevansjö

Åtgärd utförd: Mars 2020


FRIHUGGNING OCH SKÖTSEL AV FORNLÄMNINGSMILJÖ NORRA BISEN

Ärendenummer: 2018-631

Naturvårdsmål: Bevarad kulturmiljö där lämningar efter gårdsplats är frihuggna och bevarade.

Åtgärd: Åtgärderna genomfördes på Norra Bisen, ett fornlämningsområde med spår efter både odlingar och bebyggelse från 1700-talets början. Hela ytan röjdes fritt från underväxt och träd som inte hörde till lämningen höggs ned och transporterades bort. Vårdträd och fruktträd som tillhörde bebyggelsemiljön lämnades kvar. Kulturstubbar ställdes i områdets ytterkanter för att markera lämningens gränser.

Åtgärdsareal: 1,1 ha

Plats: Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Ekologiskt landskap: Malingsbo

Åtgärd utförd: Sommar 2020


RESTAURERING AV BETESMARK ÖLAND

Journalnummer: 2020-1806-2

Naturvårdsmål: Betesmark med ädellöv och äldre tall

Åtgärd: Restaureringsavverkning av tall och triviallöv för att skapa en glest beskogad yta lämpad för bete. Platsen ligger vid Skäftekärr där det finns flera intilliggande värdefulla betesmarker. Ädellöv som ek och lind har sparats, död ved tillskapats och trivialt löv och tall har till stor del plockats bort. Marken betas sedan tidigare och så kommer att fortsätta. På platsen har gjorts fynd av skärrande gräshoppa som förhoppningsvis ska fortsätta trivas i den numer ljusare miljön.

Åtgärdsareal: 2,6 ha

Plats: Skäftekärr, Böda ekopark  

Åtgärd utförd: 2020


LÖVTRÄDEN FÅR UTRYMME ATT VÄXA I KLINGSTORP OCH KOLLEBERGA, SKÅNE

Journalnummer: 2018-2922-1; 2018-3014-1; 2018-3016-1

Naturvårdsmål: Skapa och bevara bestånd med grova lövträd och i vissa fall stor trädslagsblandning. Gamla ekar och bokträd finns i områdena och dessa ska få stå kvar flera hundra år till. Där bok dominerar kommer en skiktad ädellövskog att utvecklas med ett inslag av mycket gamla träd och grov död ved. Där vi har ekdominerade bestånd kommer jätteträd av ek bland andra (ädel)lövträd utvecklas vidare och en ny generation av lövträd få växa upp. Lövsumpskog finns där i framtiden och al dominerar beståndet. Där många trädslag finns samlade finns en plats för alla dessa lövträd även framöver. Där tall är ett värdefullt inslag har även dessa friställts.

Åtgärd: För att bevara de grova lövträden och ge nya mindre lövträd chansen att utvecklas till stora och grova jätteträd så har vi avverkat gran och främmande trädslag i de olika delobjekten. Där behov och möjlighet fanns har vi ringbarkat träd för att på så sätt frigöra kronorna från konkurrerande träd samt skapa värdefull död ved. Viss röjning i det nedre skiktet har gjorts vid behov.

Åtgärdsareal: Totalt 15,9 ha (2,0 ha + 10,5 ha + 3,4 ha)

Plats: Klippan kommun, Skåne län.

Åtgärd utförd: senast maj 2020


Lövskogsrestaurering längs med Svennevadsån samt vid Skogaholms herrgård

Journalnummer: 2017-3172-1

Naturvårdsmål: Skapa naturskogslika lövskogar med mycket död ved för att gynna den biologiska mångfalden både i vattnet och på land. Området kring Skogaholm ingår i en värdetrakt för vitryggig hackspett. Åtgärderna är en del i vår satsning att öka lövandelen i området för att bland annat gynna den vitryggiga hackspetten.  

Åtgärd: För att skapa en varm och ljus lövskog måste gran tas bort i hela området. Det kommer att göras genom röjning och gallring samt även ringbarkning. Lövträden kommer att gynnas och på sikt kan vi förvänta oss föryngring av löv. Där det finns grova och vidkroniga ekar kommer dessa att friställas.      

Åtgärdsareal: Totalt 5,4 ha (3,8 ha + 1,6ha) 

Plats: Hallsbergs kommun, Örebro län. Ekologiskt landskap: Tylöskogen

Åtgärd utförd: senast april 2020


Lövskogssatsning på Kottaberget

Journalnummer: 2017-1740-1

Naturvårdsmål: Skapa ett varierat lövskogsområde där mängden död ved av lövträd, både stående och liggande, är hög. I beståndet finns naturliga luckor som skapar förutsättningar för solbelyst död ved samt föryngring av löv. Vitryggig hackspett förekommer i närområdet och målet är att beståndet i framtiden ska utgöra en optimalbiotop för arten.

Åtgärd: För att skapa en lövskog behöver granen tas bort. Det kommer framförallt att göras genom röjning men även genom ringbarkning samt fällning. Där det förekommer ädla lövträd samt sälg kommer dessa att friställas.

Åtgärdsareal: 21,1ha

Plats: Nora Kommun, Örebro län. Ekologiskt landskap: Kilsbergen

Åtgärd utförd: sommaren 2019


Före åtgärd


Efter åtgärd


LÖVSKOGSRESTAURERING OCH KULTURMILJÖVÅRD I IBBARBO

Ärendenummer: 2017-1139

Mål: Lövnaturskog med frihuggna odlingslämningar.

Åtgärd: Gammal odlingsmark med blandskog ska restaureras. Granen har avverkats för att öka lövandelen och lämningarna efter odlingsaktivitet, så som odlingsrösen och historiska vägar, frihöggs och risrensades. I framtida åtgärder ska löv gynnas. 

Åtgärdsareal: 12,2 ha

Plats: Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Ekologiskt landskap: Smedjebacken.

Åtgärd utförd: april 2018


ÄDELLÖVRIK TALLSKOG I ÖSTRA SMÅLAND 

Journalnummer: 2017-3001

Naturvårdsmål: Ädellövrik lövskog med inslag av tall.

Åtgärd: Restaureringshuggning av gran och en del tall, nästan allt löv lämnas kvar i efter avverkning. Skada en del (trivial) lövträd för att öka andelen död ved även på sikt, samt glesa ur lövbeståndet ur vid behov. Området anknyter mot myr i norr. 

Åtgärdsareal: 4,5 ha

Plats: Knästorp 1:3 (Säfshult lövskog) 

Åtgärd utförd: 2018


LÖVSKOGAR VID VÄSTERMYRORNA

Journalnummer: 2017-7

Naturvårdsmål: Målet med naturvårdsåtgärden var att gynna framförallt asp men även övrigt löv. Genom att ta bort gran så öppnar man upp skogen, gör den mer solbelyst, ökar vitaliteten på lövet och genom detta det stora antalet arter som är knutna till solbelysta lövträd. 

Åtgärd: Åtgärden genomfördes av ett avverkningslag som samtidigt i närheten utförde en traditionell avverkning. Platsen för åtgärden ligger ca 2 mil från Norrbottens kustland och är omgiven av flera lövskogar och lövrika skogar vilket gör att effekten av den genomförda åtgärden förväntas bli stor. Närheten till kusten innebär att den starkt hotade vitryggiga hackspetten förhoppningsvis kan hitta till dessa lövrika områden.  

Åtgärdsareal: 10,5 ha 

Plats: Luleå kommun, Norrbottens län. Ekologiskt landskap: Råneå

Åtgärd utförd: 2017-11-01


Brandefterliknande åtgärd vid Hubertus

Journalnummer: 2016-7376

Naturvårdsmål: Skötsel av natur- och kulturmiljöer

Åtgärd: Åtgärden bestod av att kata och i viss mån bryta omkull barrträd. Detta i syfte att skapa mekaniska brandljud och död ved.

Åtgärdsareal: 3,2 hektar

Plats: Älvdalens kommun, Dalarnas län. Ekologiskt landskap: Älvdalen

Åtgärd utförd: oktober 2017


SKÖTSEL AV NATURMILJÖ LÅNGEKÄRRSVÄGEN EBBEGÄRDE

Journalnummer: 2017-2818

Naturvårdsmål: Gallra fram ädellövskog

Åtgärd: Åtgärden bestod i att hugga fram medelålders och äldre bok ur ett grandominerat bestånd. All gran avverkades. Tall, bok och ek lämnades, samt så mycket lövuppslag som möjligt för att beståndet på sikt ska kunna utvecklas till en lövskog.

Åtgärdsareal: 3 hektar, exklusive impediment

Plats: Kalmar kommun, Kalmar län.Ekologiskt landskap: Ebbegärde

Åtgärd utförd: augusti 2017


Skötsel av naturmiljö Luddehällsvägen Ebbegärde

Journalnummer: 2017-2822 

Naturvårdsmål: Gallra fram ädellövskog

Åtgärd: Idag en ekdominerad skog. Troligen gammal betesmark, idag helt igenväxt med ek, en del äldre – beståndsmedelåldern är ca 120 år. Åtgärd: uttag av gran och gynna ek, lämna enstaka tallar. Frihuggning kring äldre ekar vid behov. På delar av området saknas ek, här gynnas björk och tall.

Åtgärdsareal: 2,8 ha

Plats: Kalmar kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Ebbegärde

Åtgärd utförd: 2017


Skötsel av naturmilJö Askaremåla

Journalnummer: 2017-2802

Naturvårdsmål: Sköta natur- och kulturmiljö i skog

Åtgärd: Åtgärden bestod i att rensa bort barr (framförallt gran) ur ett björkdominerat bestånd. Efter åtgärden består området av lövskog på bitvis sumpig mark – mestadels björk, med inslag av al, ek och tall. Förekomst av läderbagge finns i ekar alldeles utanför området, och i området finns flera äldre ekar som kan utgöra lämpliga läderbaggelokaler på sikt. Dessa har frihuggits i samband med åtgärd.

Åtgärdsareal: 8 hektar

Plats: Kalmar kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Ebbegärde

Åtgärd utförd: augusti 2017


Framgallring av lövrik skog vid Sävåsen

Journalnummer: 2016-7395 

Naturvårdsmål: Sköta natur- och kulturmiljö i skog

Åtgärd: Åtgärden bestod av att avverka det mesta av granen för att på sikt skapa en lövrik naturskog.

Åtgärdsareal: 5,7 hektar

Plats: Härjedalens kommun, Jämtlands län. Ekologiskt landskap: Kårböle-Ängersjö

Åtgärd utförd: mars 2017


Framgallring av lövrik skog vid Hornmyran

Journalnummer: 2016-7360-1

Naturvårdsmål: Framgallra lövrik skog

Åtgärd: Åtgärden bestod i att frihugga de grova lövträden, spara all sälg, avverka det mesta av granen samt skapa lövrik kantzon kring skogsbäckarna. Detta för att efter åtgärd ha ett område med minst 70 procent lövräd och ett påtagligt inslag av rönn, asp eller sälg

Åtgärdsareal: 13,8 hektar

Plats: Ånge kommun, Västernorrlands län. Ekologiskt landskap: Haverö-Näkten

Åtgärd utförd: mars 2017


Framgallring av lövrik skog vid Hornmyrknulen

Journalnummer: 2016-7361-1

Naturvårdsmål: Framgallra lövrik skog

Åtgärd: Åtgärden bestod i av att avverka det mesta av granen för att efter åtgärd ha ett område med minst 70 procent lövträd och ett påtagligt inslag av rönn, asp eller sälg

Åtgärdsareal: 10,8 hektar

Plats: Ånge kommun, Västernorrlands län. Ekologiskt landskap: Haverö-Näkten

Åtgärd utförd: mars 2017


Frihuggning av kulturmiljöer vid Råmyra

Journalnummer: 2016-7517 

Naturvårdsmål: Skötsel av natur- och kulturmiljöer 

Åtgärd: Åtgärderna utfördes i en fäbodmiljö bestående av ett flertal kulturlämningar och bestod av att hugga bort nästan all gran som gjort att fäboden vuxit igen. Gamla lövträd bevarades där de inte riskerar att skada kulturlämningarna och kulturmiljöerna har rensats från kvistar och ris 

Åtgärdsareal: 5,9 hektar

Plats: Ljusdals kommun, Jämtlands län. Ekologiskt landskap: Tevansjö

Åtgärd utförd: februari 2017


Återskapande av våtmark i Kosta

Ärendenummer: 2016-4410

Naturvårdsmål: Återskapa våtmark och lövsumpskog

Åtgärd: Proppning av dike/rätat vattendrag för att återskapa lövrik sumpskog och våtmark

Åtgärdsareal: 1,8 ha

Plats: Nybro kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Hälleskog

Åtgärd utförd: Utförd augusti 2017.


FRIHUGGNING AV EKAR OCH ÅTERSKAPANDE AV ÄDELLÖVSKOG UTANFÖR HÖGSBY

Ärendenummer: 2016-6807-2

Naturvårdsmål: Återskapa ädellövskog och frihugga gamla ekar för att gynna biologisk mångfald. Framför allt de gamla ekarna kan på sikt bli viktiga för t.ex. läderbagge.

Åtgärd: Frihuggning av framför allt ek, lind och asp på tidigare inägomark. Ett flertal ekar är grova ekar som utvecklats när beståndet var betesmark/inägomark. Beståndet ligger i ett större område med förekomst av ek, både i skog och på inägomark. Området ligger ca en km från Åsebo naturreservat. De områden där granen inte stör ekar eller andra lövträd lämnas orörda. Ett par trädgrupper av tall, och trädgrupper på fuktigare ytor, lämnas. Inom området finns även två torplämningar med ädellöv som frihuggs, samt en stenmur som löper längs områdets östra/sydöstra kant.

Åtgärdsareal: 18,5 ha, varav 10,2 ha uppfyller kriterierna för att få stöd från landsbygdsprogrammet.

Plats: Mönsterås kommun, Kalmar län, ELP Hammarsebo

Åtgärd utförd: Maj 2017


ÅTERSKAPAD ÄDELLÖVSKOG I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND

Ärendenummer: 2016-7804-2

Mål: Återskapa ädellövskog. Lövskog, framför allt ädellövskog, gynnar många arter, bland annat insekter, lavar och hackspettar.

Åtgärd: Restaureringshuggning för att gynna lövträd, framförallt ek. Inom området finns flera kulturminnen, bland annat odlingsrösen och två kolbottnar, båda med bevarad kolarspis. Dessa aktas vid avverkningen. Generellt hugger vi rent alla kultur/fornminnen, men i ett röse växer en grov lönn som kommer att sparas. Mindre områden, där det är blockigt eller blött, lämnas utan åtgärd.

Åtgärdsareal: 12,3 ha varav 10,2 ha uppfyller kriterierna för att få stöd från Landsbygdsprogrammet.

Plats: Västervik kommun, Kalmar län, ELP Risebo.

Åtgärd utförd: Maj 2017


 Framgallring av lövrik skog vid Messukölen

 Journalnummer: 2016-7390-1

 Naturvårdsmål:Sköta natur- och kulturmiljö i skog

Åtgärd: Åtgärden bestod av att avverka barrträd för att gynna de grova lövträd som finns i beståndet. På sikt kan nya lövuppslag förväntas och en åldersvarierad lövskog växa fram.

Åtgärdsareal: 3,6 hektar

Plats: Härjedalens kommun, Jämtlands län. Ekologiskt landskap: Kårböle-Ängersjö

Åtgärd utförd: december 2016


Skötsel och återskapning av ädellövskog längs Emån

Ärendenummer: 2016-3635

Naturvårdsmål: Återskapa ädellövskog och gynna hotade arter knutna till ädellöv och hamlade träd

Åtgärd: Åtgärderna utfördes i en ädellövsskog med inslag av hamlade lindar från tidigare betesmark. Friställning av ädellöv och kapning av de hamlade lindarna för att dessa inte skulle blåsa sönder i samband med friställning.

Åtgärdsareal: 7,3 ha

Plats: Högsby kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Hammarsebo

Åtgärd utförd: höst 2016


Området före åtgärd.


Lövskogsrestaurering längs Alsterån

Ärendenummer: 2016-6404

Mål: Återskapa lövrik skog

Åtgärd: Avverkning av gran för att återskapa lövskog längs Alsterån. Vi öppnar samtidigt upp utsikten mot en stenbro över Alsterån efter kommunikation med Trafikverket som ska restaurera bron.

Åtgärdsareal: 4,2 ha

Plats: Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Ekologiskt landskap: Hälleskog

Åtgärd utförd: höst 2016


Naturvårdsbränning utanför Lindshammar

Ärendenummer: 2016-3345

Mål: Främja brandgynnade arter och skapa en brandpräglad lövrik barrnaturskog. Brand är en historiskt viktig störning i skogslandskapet, men skogsbränder är sällsynta idag på grund av vår effektiva brandbekämpning. Därför är naturvårdsbränning ett viktigt verktyg för att gynna brandgynnade och brandberoende arter (t ex brandnäva, brandskiktdyna, grov tallkapuschongbagge och spillkråka).

Åtgärd: Naturvårdsbränning för att skapa förutsättningar för lövuppslag, träd med brandljud och livsmiljöer för brandgynnade arter

Åtgärdsareal: 35 ha, varav utanför reservat 15,7 ha

Plats: Vetlanda kommun, Jönköpings län. Ekologiskt landskap: Mörrumsån

Åtgärd utförd: Juni 2016


Området efter åtgärd.


För mer information:

 

Frihuggning av gammal bebyggelse och lövskog vid Hedströms och Kyttens