• Vi leder utvecklingen

    Skogsbaserade biobränslen ersätter oljan.

Biobränsle

Vi utvecklar skogens alla värden. Därför tar vi tillvara på hela trädet och kan erbjuda industrin ett brett sortiment biobränsle med hög kvalitet. Efterfrågan ökar.

Parallellt med våra kunderbjudanden utvecklar vi teknik och metoder att ytterligare öka utbudet av skogsbaserade biobränslen och biodrivmedel. Vi ökar också tillväxten i skogen, utan att tumma på ett hållbart skogsbruk. Vi leder utvecklingen.    

Här är vårt biobränslesortiment:

Grot

Grot är biobränsle som består av trädets grenar och toppar. Det levereras som exempelvis grotflis, helgrot och buntad grot.

Energived

Energiveden, eller brännveden som den också kallas, är kvistat och flisat virke som är avsett för energiproduktion. Energiveden säljs antingen hel eller flisad. När den är flisad kallas den ofta stamvedsflis.

Träddelar

Träddelar består av klena träd eller delar av hela träd. Här ingår både stamdel och grenar. Träddelar säljs antingen i hela träddelar eller sönderdelade och kallas då träddelsflis.

Stubbar

Stubbar torkas och görs fri från sand, stenar och grus för att blir högkvalitativt biobränsle. De säljs oftast sönderdelade, men även hela.

Bark

Sveaskog köper bark som lämpas för biobränsle från sågverk. Barken säljs antingen riven eller oriven.

Sågspån och kutterspån

Sågspån är biobränsle som fås vid sågning av stockar eller kapning av plankor och bräder. Kutterspån är biobränsle som fås vid hyvling av torkade plank och bräder.

Torrflis

Torrflis är biobränsle som är flis från avkap av torkade plankor och bräder.

Bränsleblandningar

Bränsleblandningar är blandningar mellan olika biobränslen, till exempel blandningar mellan bark, sågspån och torrflis. En av våra populära blandningar är ”Riga-mixen”, som vårt dotterbolag i Riga blandar.

Fakta

  • Biobränsle prissätts i kronor per kubikmeter fast mått under bark (kr/m3fub) eller kronor per megawattimme (kr/MWh). 
  • Sveaskog levererar biobränsle motsvarande 2,7 terawattimmar. 
  • Sveaskog skördar stubbar som försök. Ett hektar stubbar innehåller bioenergi som kan räcka till 6 normalvillors årliga energiförbrukning, eller 120 megawattimmar.