Fjällskogar, fakta om överenskommelsen

Areal

Cirka 100 000 hektar, varav 48 000 hektar är produktiv skogsmark, 50 000 hektar är lågproduktiv skog och olika typer av impediment som har lägre virkesproducerande förmåga.

Område

108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

Typer av miljöer

  • Urskogsartade naturskogar, värdefulla miljöer för rödlistade arter.
  • Flerskiktade granskogar med lång obruten trädkontinuitet.
  • Brandpräglade tallskogar med lång trädkontinuitet.
  • I områdena ingår även myrar och andra typer av impediment.

Ungefär 75 procent av skogarna har tidigare ingått i Sveaskogs frivilliga avsättningar. Nu får skogarna ett långsiktigt och formellt skydd. Överenskommelsen bidrar till arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen Levande skogar, Storslagen fjällmiljö och Myllrande våtmarker, samt till Sveriges internationella åtaganden om skydd av skog och arbete för biologisk mångfald. Sveaskog fortsätter som markägare.

Regionala fakta

Norrbotten

Areal: 57 områden omfattande totalt ca 31 000 hektar produktiv skogsmark

Kommuner: Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Pajala och Kiruna

Exempel på område: Njallaberget i Arjeplog, ett område med barrblandskogar dominerad av gran. Delar av området är påverkade av dimensionsavverkningar under skogsbrukets framväxt. Skogen är till stora delar mellan 150 och 200 år gammal, uppväxt efter brand.

Kontakt på länsstyrelsen: Frédéric Forsmark, 010-225 52 86, frederic.forsmark@lansstyrelsen.se

Västerbotten

Areal: 39 områden omfattande ca 12 500 hektar produktiv skogsmark

Kommuner: Storuman och Sorsele

Exempel på område: Stora Osaberget i Sorsele kommun. Ett skogsområde väster om Forsnäs med flerskiktad granskog.

Länsstyrelsen: Julia Pettersson, 010-2254469, julia.pettersson@lansstyrelsen.se

Jämtland

Areal: Ett område omfattande knappt 300 hektar produktiv skogsmark

Kommuner: Åre

Exempel på område: Järvstugan, ett område i anslutning till Ekopark Håckren.

Kontakt på länsstyrelsen: Annelie Johansson, funktionschef för naturskydd,
010-225 34 79, 070-60 93 611, Annelie.johansson@lansstyrelsen.se

Dalarna

Areal: elva områden omfattande ca 4 000 hektar produktiv skogsmark

Kommuner: Älvdalen

Exempel på område: Löskesvålen, nordväst om Idre.

Kontakt på länsstyrelsen: Lennart Bratt, Handläggare områdesskydd, 010-225
03 23, lennart.bratt@lansstyrelsen.se