Synpunkter på Sveaskog

Synpunkter på Sveaskog

Vi vill veta vad du tycker om oss. Allvarliga oegentligheter och missförhållanden rapporterar du in via vår visslarfunktion. Mindre förseelser eller allmänna klagomål rapporterar du in via vårt webbformulär.

För att säkerställa att Uppförandekoden efterlevs har Sveaskog inrättat en visslarfunktion. Medarbetare i Sveaskog och andra intressenter ska känna att de kan rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt. Visslarfunktionen sköts av en extern part, företaget Interaktiv Säkerhet, som vidtar de åtgärder som personuppgiftslagen (PUL) kräver.

Sveaskogs visslarfunktion är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som:

  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Finansiella bedrägerier
    (oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring)
  • Miljöbrott
  • Säkerhetsbrister
  • Allvarliga former av diskriminering, mobbning och trakasserier

Den personkrets som omfattas av visslarfunktionen är företagsledningen samt följande nyckelpersoner: ekonomichef och marknadschefer. Visslarfunktionen är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Synpunkter av den karaktären anmäls och hanteras via Sveaskogs ordinarie rapporteringsvägar alternativt via webbformuläret Synpunkter på Sveaskog.

Visslarfunktion

Synpunkter på Sveaskog